Odmowa wypłaty odszkodowania z OC

Na pytanie Agenta odpowiada ekspert Prospero Broker, Marcin Szlitkus

W grudniu miałem wypadek samochodowy. Jako osoba poszkodowana zgłosiłem szkodę OC w firmie sprawcy wypadku. Po około 20 dniach od zgłoszenia szkody otrzymałem decyzję z odmową wypłaty odszkodowania. Jako powód ubezpieczyciel wskazał nieważność polisy OC sprawcy – polisa nie została opłacona. Jednakże na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funfuszu Gwarancyjnego widnieje informacja, że sprawca w dniu wypadku posiadał ważną polisę.

Moje pytanie: co jako poszkodowany powinienem zrobić? Obawiam sie, że po zgłoszeniu sprawy do UFG otrzymam odmowę wypłaty ponieważ sprawca posiadał ważną polise OC. Gdzie zgłosić teraz szkodę po otrzymaniu dezyzji odmownej od ubezpieczyciela? Dodam, że ubezpieczyciel zajmujący sie dotychczas sprawą jest całkowicie głuchy na moje e-maile i prośby o kontakt telefoniczny.

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy pojazd mechaniczny dopuszczony do ruchu musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Właściciel pojazdu (osoba fizyczna, firma) jest w związku z tym obowiązana takie ubezpieczenie zawrzeć.

Za początek ochrony ubezpieczeniowej uważana jest data zawarcia polisy ubezpieczeniowej lub godzina.

Brak uiszczenia składki ubezpieczeniowej za ochronę ubezpieczeniową przez zawierającego umowę ubezpieczenia (ubezpieczający/ubezpieczony) nie zwalnia towarzystwa ubezpieczeniowego z objęcia ochroną ubezpieczeniową danego pojazdu.

Nadmienić można również fakt, że nie uiszczenie składki kolejnej raty (zgodnie z zapisem i terminem zawartym na polisie) za ochronę ubezpieczeniową nie zwalnia towarzystwa ubezpieczeniowego z udzielenia ochrony, czyli po prostu ochrona ubezpieczeniowa nie ustaje (podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe jest obowiązane przesłać informację o fakcie zawarcia ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który prowadzi ewidencję ww. ubezpieczeń w Polsce.

Poszkodowany podczas jakiegokolwiek zdarzenia drogowego (szkoda na rzeczy, szkoda na osobie) zgłasza szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy lub do „swojego” towarzystwa ubezpieczeniowego jeśli polisa poszkodowanego zawiera zapis o BLS – Bezpośredniej Likwidacji Szkód Komunikacyjnych.

Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy jest obowiązane naprawić szkodę wyrządzoną przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego na rzecz poszkodowanego.

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe, pomimo faktu zawarcia umowy ubezpieczenia na dany pojazd, uchyla się od wypłaty odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych, działa niezgodnie z prawem i zostanie obciążone karą przez Komisję Nadzoru Finansowego. Co więcej, jeśli wypłaci je nie zachowując ustawowego terminu również zostanie obciążone karą finansową przez KNF.

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania, musi w każdym przypadku podać podstawę prawną, z której jasno wynika zasadność odmowy wypłaty odszkodowania.

W przypadku braku kontaktu z towarzystwem ubezpieczeniowym najlepszym sposobem jest korespondencja mailowa lub tradycyjna pocztowa za potwierdzeniem odbioru pisma. Jeżeli w dalszym ciągu nie ma odpowiedzi z towarzystwa ubezpieczeniowego, sprawę należy skierować na drogę postępowania sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca poszkodowanemu zadośćuczynienie tylko i wyłącznie w przypadku braku zawarcia polisy OC na dany pojazd przez sprawcę.

Sprawca, który nie posiada polisy OC zostanie obciążony karą wynikającą z ustawy za brak ubezpieczenia, zwrotem kosztów naprawy szkody do UFG i będzie obowiązany pomimo zapłacenia ustawowej kary zawrzeć polisę OC na dany pojazd.