ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

OC Agenta – wypowiedź eksperta Prospero Broker – Marcina Szlitkusa – Brokera Ubezpieczeniowego.

Zasady odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych wprowadza przepis art. 11 ustawy o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym. Szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 276).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym, za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy prowadzi działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Jeżeli jednak agent wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (multiagent) w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o Działalności Ubezpieczeniowej (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1450), to bezpośrednio agent, a nie zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (art. 11 ust. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym).

Agent, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (multiagent) w zakresie tego samego działu ubezpieczeń i który, w związku z taką działalnością agencyjną ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych, obowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 11 ust. 3 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym).

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 276), w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 1.250.618 euro oraz 1.875.927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Kwota minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC, ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.
Agent ubezpieczeniowy nie może wykonywać działalności brokerskiej oraz czynności brokerskich.

Agentowi, który nie dopełni obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej grozi, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, konieczność uiszczenia opłaty na rzecz budżetu państwa w wysokości stanowiącej równowartość 1.000 euro. Wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczeniem OC są objęte również szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
– wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub osobom, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne;
– polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez ubezpieczonego lub osobę, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi lub osobie, z którą ubezpieczony lub osoba, przy pomocy której ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, pozostaje we wspólnym pożyciu;
– polegających na zapłacie kar umownych;
– powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
W ramach doskonale układającej się współpracy pomiędzy Agentami Asist a Prospero Broker, niezmiernie miło jest Nam poinformować Państwa, że Firma Prospero Broker przygotowała oraz wynegocjowała specjalny Program Ubezpieczeniowy dedykowany dla Agentów Asist – „OC Agenta Ubezpieczeniowego”.
Program oraz warunki ubezpieczenia „OC Agenta” będą dostępne przez 12 miesięcy i skorzystać z niego będą mogli wszyscy Agenci współpracujący z siecią Asist.
Ochrona ubezpieczeniowa będzie również obejmowała Państwa współpracę z innymi Ubezpieczycielami, których Firma Asist nie posiada jeszcze w swojej ofercie sprzedażowej.