Problem podwójnego ubezpieczenia OC

Na pytanie Agenta Romana Leśniewskiego odpowiada ekspert Prospero Broker Marcin Szlitkus – Broker Ubezpieczeniowy

Klient otrzymał informację o wznowieniu polisy OC komunikacyjnej. Żona opłaciła pierwszą ratę przed startem polisy, zaś on sam zawarł nową polisę w innej firmie po starcie już tej pierwszej i chciał wypowiedzieć umowę w pierwszej firmie z art. 28a. Czy takie wypowiedzenie winno być przyjęte przez ubezpieczyciela tej pierwszej polisy i czy klient powinien otrzymać zwrot części niewykorzystanej składki, a jeżeli nie, to czy przed terminem drugiej raty? Pytanie zadaję, gdyż spotykam się z różnymi interpretacjami przez towarzystwa.

Odnosząc się do powyższego zagadnienia przedstawiamy poniżej nasze stanowisko.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2013 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK w sposób klarowny określa zasady obowiązkowych ubezpieczeń OC pojazdów mechanicznych.

Każdy zakład ubezpieczeń, w którym pojazd jest ubezpieczony od ryzyka OC ma obowiązek przesłać (forma informowania jest z reguły ustalana przy zawieraniu polisy, poczta, e-mail) do klienta informację o kończącej się ochronie ubezpieczeniowej obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu jakim jest OC.

Jeśli klient nie wypowie ubezpieczenia pojazdu w ustawowym terminie, czyli najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczenie przedłuża się automatycznie.

Opłacenie składki za „wznowienie” polisy przez posiadacza pojazdu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków ubezpieczenia.

Mając na uwadze sytuację opisaną w pytaniu, mamy do czynienia z tak zwanym „podwójnym ubezpieczeniem OC pojazdu”.

Klient zawarł umowę ubezpieczenia w innym towarzystwie ubezpieczeniowym nie wypowiadając w poprzednim.

Składka/rata składki za ochronę została opłacona.

W takim wypadku zgodnie z ustawą klient może wypowiedzieć obowiązkowe ubezpieczenie OC, ale tylko to, które wznowiło się automatycznie.

Polisę należy wypowiedzieć zgodnie z artykułem 28a ustawy w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym automatycznie wznowiła się polisa.

Od dnia wypowiedzenia ww. umowy ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe naszym zdaniem powinno zwrócić składkę za niewykorzystany okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej wypowiedzenia.

Najszybszą drogą będzie równoczesne złożenie wypowiedzenia umowy oraz wniosek o zwrot składki za niewykorzystany okres.

Składając wniosek o zwrot składki, żeby przyspieszyć czas wypłaty wspomnianej wcześniej składki, najlepszym rozwiązaniem jest podanie rachunku bankowego, na które Towarzystwo Ubezpieczeniowe powinno przekazać środki.