Programy ubezpieczeniowe dedykowane dla jednostek samorządowych

Szanowni Państwo,
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Prospero Broker przez współpracowników Asist, chcielibyśmy przybliżyć charakter, zakres oraz sposób działania przy procedurze oraz obsłudze ubezpieczeniowej dedykowanej dla Jednostek Samorządowych.

Mając na uwadze Państwa dobrą znajomość rynku lokalnego, chcielibyśmy to wykorzystać i dzięki temu dotrzeć do władz gmin czy powiatów, i zaproponować wspólną obsługę ubezpieczeń.
Każda jednostka samorządowa ma obowiązek do ochrony ubezpieczeniowej majątku (np. szkoły, jednostki OSP, pojazdy, OC z tytułu zarządzania drogami) oraz osób (np. członkowie OSP), za które odpowiada bezpośrednio lub pośrednio i nimi zarządza.
Ubezpieczanie jednostek oparte jest bardzo często o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Jeżeli roczne wydatki przeznaczone przez jednostkę na usługę (ubezpieczenia są traktowane jako usługa) przekraczają 30.000,00 euro, jednostka samorządowa ma obowiązek do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiającym usługę jest jednostka, wykonawcą firma ubezpieczeniowa wyłoniona zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ, na podstawie ustawy PZP i Programu Ubezpieczenia.
Może również dojść do sytuacji gdzie wydatki przeznaczone na ubezpieczenia w jednym roku kalendarzowym nie przekroczą progu 30.000,00 euro. W takim przypadku jednostka nie ma obowiązku do przeprowadzania zamówienia publicznego. Jednak pomimo tego faktu musi wykonać tzw. rozeznanie rynkowo – cenowe.
Ogólnie przyjętą praktyka na rynku ubezpieczeniowym jest proponowanie jednostkom samorządowym wyłonienie wykonawcy usługi w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie Program Ubezpieczenia oraz umowa z wykonawcą zawarta będzie na okres 24 lub 36 miesięcy.
Praktyka stosowana przez Prospero Broker przy obsłudze ubezpieczeniowej jednostek samorządowych:
– spotkanie z władzami jednostki, przeprowadzenie wstępnych rozmów,
– otrzymanie od jednostki samorządowej pełnomocnictwa brokerskiego na potrzeby reprezentowania przed firmami ubezpieczeniowymi,
– zebranie informacji od jednostki o majątku, potrzebach, oraz o zawartych w danym czasie aktywnych umowach ubezpieczeniowych,
– na podstawie zebranych informacji przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego,
– przedstawienie w formie pisemnej sprawozdania z audytu ubezpieczeniowego, tj.: analizy, wniosków, zalecenia na potrzeby obniżenia kosztów za produkty ubezpieczeniowe, i rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
– w porozumieniu z Działem Zamówień Publicznych jednostki: na podstawie danych z audytu ubezpieczeniowego sporządzenie SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), sporządzenie zindywidualizowanego Programu Ubezpieczeniowego dedykowanego dla danej jednostki,
– w porozumieniu z jednostką: przeprowadzenie całej procedury zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą PZP,
– w porozumieniu z jednostką: rozstrzygnięcie zamówienia publicznego, podpisanie umowy z wykonawcą usługi, zawieranie umów ubezpieczenia w imieniu zamawiającego, kompleksowa obsługa produktów ubezpieczeniowych, likwidacja szkód zaistniałych w okresie ubezpieczenia,
Program Ubezpieczeniowy dedykowany dla danej jednostki samorządowej w dużym stopniu odbiega od taryf i standardów zawartych w OWU, co pozwala na znaczne rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej jednostki, niejednokrotnie obniżając wydatki na ubezpieczenia z lat ubiegłych.
Program Ubezpieczeniowy w każdym przypadku jest zindywidualizowany, zawiera dodatkowe klauzule brokerskie i rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej, tak żeby była ona urealniona i dostosowana do konkretnych potrzeb zamawiającego – gminy czy powiatu.
Poniżej przykład podstawowej ochrony ubezpieczeniowej oraz jej rozszerzenia,
Zakres podstawowy- przykład:
– taryfowe i standardowe ubezpieczenia budynków, innego mienia, pojazdów, odpowiedzialności cywilnej, nnw jednostki.
Zakres rozszerzony – przykład:
Wszystkie poniższe zapisy, przy każdym produkcie ubezpieczeniowym rozszerzone są o klauzule brokerskie, które w dużo większym stopniu chronią interesy jednostki.
– ubezpieczenie wszystkich budynków i wyposażenia z tytułu posiadania mienia, w których jednostka prowadzi działalność statutową,
– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dla każdej lokalizacji,
– ubezpieczenie pojazdów ze zniesieniem udziałów własnych, franczyz, amortyzacji, nawet dla pojazdów, których wiek eksploatacji przekracza 10 lat,
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej jednostki dla wszystkich lokalizacji, w których jednostka prowadzi działalność statutową,
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami gminnymi, powiatowymi,
– ubezpieczenie elementów wspólnych jednostki i każdej lokalizacji, w której jednostka prowadzi działalność: chodniki, stłuczenia elementów stałych, siłowniki bram, ogrodzenia, wiaty przystankowe, znaki drogowe, kradzież gotówki, rabunek, kradzież w transporcie,
– ubezpieczenie NNW członków OSP (nie wynikające z Ustawy o ochronie przeciwpożarowej), inkasentów, sołtysów, pracowników działu finansowego.
Korzyści dla jednostki z przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego:
– bez względu na wystąpienie szkód „zamrożenie” stawek i taryf ubezpieczeniowych na okres związania umową z ubezpieczycielem (24, 36, 48 miesięcy), co pozwala zaoszczędzić wydatki na ubezpieczenia pomimo wystąpienia szkód,
– zmniejszenie wydatków na produkty ubezpieczeniowe w okresie związania umową z ubezpieczycielem,
– znaczne rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej z równoczesnym obniżeniem wydatków poniesionych w latach ubiegłych,
– bezpłatna obsługa i likwidacja szkód zaistniałych w okresie ubezpieczenia przez Prospero Broker Sp. z o.o.
Chcielibyśmy nadmienić, że jeśli jednostka ogłosi zamówienie publiczne bez udziału Prospero Broker, jest to niestety za późno na podjęcie współpracy przez Prospero Broker z daną jednostką.
Do realizacji zamówienia publicznego przystępuje firma ubezpieczeniowa, jako wykonawca, który złożył swoją ofertę i zostały wybrany w trybie postępowania przetargowego.
Firma Brokerska nie jest wykonawcą, tylko podmiotem obsługującym i realizującym w imieniu zamawiającego zapisy wynikające z Programu Ubezpieczenia, i umowy pomiędzy jednostką a ubezpieczycielem.

O tym, czy jednostka będzie ogłaszała zamówienie publiczne w trybie przetargu musimy wiedzieć z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem.
W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Zachęcamy do współpracy!!!

Marcin Szlitkus
Prospero Broker Sp. z o.o.