Ubezpieczenie Kosztów Leczenia oraz NNW dla Obcokrajowców pracujących na terenie RP.

W związku z pojawiającymi się z Państwa strony pytaniami, przedstawiamy poniżej opis ubezpieczenia kosztów leczenia oraz NNW dla Obcokrajowców pracujących na terenie Polski.
Niektóre Towarzystwa ubezpieczeniowe w swojej ofercie sprzedażowej oprócz standardowych produktów ubezpieczeniowych KL oraz NNW przeznaczonych dla obywateli naszego kraju, posiadają również zakres desygnowany dla Obcokrajowców, którzy pojęli pracę zawodową na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest cudzoziemcom, dla których RP nie jest krajem stałego zamieszkania – podczas ich podróży w każdym celu, oraz pracy na terytorium RP.
W przypadku ubezpieczonych mających stałe miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej niż RP, umowa ubezpieczenia może być zawarta na okres nie dłuższy niż 4 miesiące, chyba że ubezpieczyciel prowadzi działalność ubezpieczeniową na terytorium tego państwa.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta jako umowa ubezpieczenia indywidualnego, umowa ubezpieczenia rodzinnego albo umowa ubezpieczenia zbiorowego. Umowę ubezpieczenia zbiorowego zawiera się z imiennym wskazaniem ubezpieczonych lub bez imiennego ich wskazania. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia z imiennym wskazaniem ubezpieczonych, ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć do ubezpieczyciela imienny wykaz ubezpieczonych. W tym przypadku ubezpieczenie obejmuje tylko osoby wskazane w wykazie.

Umowę ubezpieczenia może oczywiście zawrzeć pracodawca na rzecz pracownika.

Dane niezbędne do zawarcia Umowy ubezpieczenia dla Obcokrajowców:

– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania na terenie RP,
– charakter wykonywanej pracy; (można dołączyć umowę o pracę),
– skan lub kserokopię dowodu tożsamości,

Umowa ubezpieczenia może być zawarta przy jednoczesnej obecności obu stron tej umowy albo przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (umowa direct albo umowa na odległość). Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku ubezpieczającego zawierającego informacje niezbędne do dokonania oceny ryzyka i określenia należnej składki ubezpieczeniowej.

Sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne stanowią górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciel. Określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna ustalona jest oddziel¬nie w odniesieniu do każdego ubezpieczonego. Sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne oraz zakres ustalane są w porozumieniu z ubezpieczającym.

W większości Towarzystw Ubezpieczeniowych ochroną mogą zostać objęci pracownicy wykonujące poniższe prace/zawody:
1. prace budowlane, remontowo-budowlane, stolarskie, w transporcie (w tym kierowcy), w górnictwie, hutnictwie, w przemyśle energetycznym przy urządzeniach wysokiego napięcia, w przemyśle naftowym, w ochronie mienia, przy materiałach wybuchowych, w górskich służ¬bach ratowniczych, w rolnictwie, w gastronomii, prace pielęgniarskie i pielęgnacyjne, prace na wysokościach,
2. prace z użyciem niebezpiecznych narzędzi min.: pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, pilarek i szlifierek mechanicznych, obrabiarek, heblarek, siekier, kilofów, pił łańcuchowych, wiertarek udarowych, dźwigów lub maszyn roboczych, maszyn drogowych, prace z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych lub rozpuszczalników, gazów technicznych lub spalinowych, gorących olejów technicznych lub płynów technicznych,
3. prace na jednostkach pływających lub latających, w tym również w czasie szkoleń zawodowych lub praktyk;
4. praktyki zawodowe w warsztacie, fabryce, gastronomii, na budowach i inne.

Przedstawiamy poniżej podstawowy zakres ubezpieczenia jaki oferują Towarzystwa Ubezpieczeniowe:

– ubezpieczenie kosztów leczenia,
– ubezpieczenie NNW,
– pobyt w szpitalu i leczenie ambulatoryjne,
– wizyty lekarskie,
– transport do odpowiedniej placówki medycznej,
– leczenie stomatologiczne,
– transport ubezpieczonego do kraju stałego zamieszkania,
– transport zwłok ubezpieczonego do kraju pochówku,
– świadczenie z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu,
– ubezpieczenie OC.

W przypadku zainteresowania opisanym powyżej produktem ubezpieczeniowym prosimy o kontakt z naszą firmą.

Marcin Szlitkus
Prospero Broker Sp. z o.o.