Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa – OC urzędnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa – OC urzędnika – wypowiedź eksperta Prospero Broker Marcina Szlitkusa – Brokera Ubezpieczeniowego.

Sprawowanie władzy publicznej związane jest z ponoszeniem ryzyka w wielu obszarach. Działanie, bądź zaniechanie może przyczynić się do spowodowania różnego rodzaju szkód np.: materialnych, środowiskowych, pracowniczych, wyrządzonych osobom trzecim, czy też w posiadanym majątku. To tylko niektóre z wielu możliwości szkód jakie mogą zaistnieć, a odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawnych może nieść za sobą wysokie koszty roszczeniowe.

Mając w obsłudze różnego rodzaju podmioty zajmujące się wykonywaniem władzy publicznej, często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi takiej właśnie ochrony ubezpieczeniowej. Ma to związek z sygnałami docierającymi z całego kraju o coraz częstszych roszczeniach wystosowywanych przez podmioty odpowiedzialne ze sprawowanie władzy publicznej, do Osób sprawujących stanowiska w danych Jednostkach.

W imieniu brokera ubezpieczeniowego Prospero Broker Sp. z o.o., chcielibyśmy przybliżyć Państwu ubezpieczenie dedykowane nie tylko dla urzędników jednostek samorządowych.

Ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa dedykowana jest dla osób, które piastują między innymi takie funkcje jak: starosta, wójt, skarbnik jednostek, sekretarz jednostek, kierownik referatów, dyrektor placówek oświatowych, kierownik innych jednostek podlegających gminie lub starostwu powiatowemu, urzędnik celny i skarbowy.

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach umowy jest odpowiedzialność majątkowa ubezpieczonego wobec podmiotu odpowiedzialnego za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa, którą ubezpieczony ponosi zgodnie z ustawą. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania, które ubezpieczony jest zobowiązany zapłacić podmiotowi odpowiedzialnemu.

Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczonemu na zasadach określonych w umowie, w granicach odpowiedzialności ubezpieczonego wynikającej z ustawy, do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia. Sumy ubezpieczenia są różne i kształtują się od podstawowej granicy 30.000,00 złotych do 200.000,00 złotych, co wiąże się również z różnorodnością składek ubezpieczeniowych za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej.

Za specjalną zgodą właściwego departamentu ubezpieczeń u poszczególnych ubezpieczycieli można sumę ubezpieczenia zwiększyć. Niesie to za sobą jednak znaczne podwyższenie składki ubezpieczeniowej za udzielenie wcześniej wspomnianej ochrony.

Pierwszą i niewątpliwą korzyścią dla ubezpieczonego płynącą z posiadania takiej umowy ubezpieczeniowej jest to, że taka Osoba nie musi odpowiadać własnym majątkiem za popełnione błędy.

Kolejna korzyść to stosowany przez niektórych ubezpieczycieli zapis: „…..odpowiedzialność ubezpieczyciela odnosi się do wszystkich zdarzeń z przeszłości (jednak nie tych sprzed obowiązywania ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych w oparciu, o którą działają OWU)”.

Należy natomiast mieć świadomość faktu, że ubezpieczyciel wyłączy z zakresu ochrony ubezpieczeniowej zdarzenia, o których ubezpieczony wiedział przed zawarciem umowy ubezpieczenia, lub które wynikają z wniosku o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, złożonego przez przedstawiciela podmiotu Odpowiedzialnego do prokuratora przed dniem zawarcia umowy ubezpieczenia i ubezpieczony wiedział o złożeniu tego wniosku.

Umowa ubezpieczeniowa może być zawarta indywidulanie lub grupowo. Jednak każda z polis będzie wystawiona imiennie na każdą z ubezpieczonych osób z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru PESEL oraz zajmowanego stanowiska.

Firma Prospero Broker Sp. z o.o., jest w trakcie negocjowania z ubezpieczycielami specjalnego programu ubezpieczeniowego „OC Urzędnika”, który posiadałby niestandardowe rozwiązania rozbudowujące ochronę ubezpieczeniową, poprzez wprowadzenie indywidualnych klauzul brokerskich i dedykowaną specjalnie dla osób piastujących stanowiska związane z wykonywaniem władzy publicznej.

Na bazie naszego wieloletniego doświadczenia we współpracy z różnymi jednostkami samorządowymi wiemy, że w ostatnim czasie jest ogromne zainteresowania takim właśnie produktem ubezpieczeniowym.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i tendencjom rynku ubezpieczeń w Polsce, taki właśnie program ubezpieczeniowy jest w fazie negocjacji z ubezpieczycielami.

Naszą intencją jest doprowadzenie do takiego stanu, aby osoby pełniące poszczególne funkcje na różnych stanowiskach między innymi w jednostkach samorządowych oraz jednostkach podległych, posiadały polisę, która w realny sposób byłaby w stanie zabezpieczyć wspomnianą wcześniej odpowiedzialność.

Zostaną Państwo poinformowani o początku wdrażania naszego programu ubezpieczeniowego „OC Urzędnika”, i będzie on niewątpliwym rozszerzeniem Państwa oferty sprzedażowej, wynikającym z potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku ubezpieczeniowego.

Artykuł ukazał się w 29. numerze miesięcznika Asistent – informatora multiagencji Asist.