Wypowiedzenia

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez naszych nowych Partnerów przedstawiamy część niezbędnych informacji dotyczących wypowiedzeń oraz pojęcia pokrewne.

Rodzaje wypowiedzeń zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:
art. 28 – wypowiedzenie z końcem okresu wypowiedzenia
Wypowiedzenie należy złożyć w momencie gdy kończy się okres na jaki ubezpieczenie zostało zawarte a ubezpieczyciel ulega zmianie. Takie wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązywania polisy. Jeżeli wypowiedzenie nie zostanie złożone polisa zostanie automatycznie odnowiona na kolejny rok.
art. 28 a – wypowiedzenie z tytułu podwójnego ubezpieczenia
W momencie gdy nie wypowiedziano umowy z art 28 i ubezpieczyciel automatycznie odnowił polisę można ją wypowiedzieć poprzez złożenie wypowiedzenia z art 28a. Przed złożeniem wypowiedzenia należy zawrzeć polisę w innym Towarzystwie a następnie jej skan przesłać razem z wypowiedzeniem.
art. 31 – wypowiedzenie nowonabywcy Jeśli klient zakupił pojazd i polisa OC poprzedniego właściciela nadal obowiązuje, możliwość wypowiedzenia jej w każdym momencie. Należy pamiętać, że ubezpieczenie OC poprzedniego właściciela nie przedłuża się automatycznie po zakończeniu okresu, na który było wykupione!
art. 46 ust. 1 – wypowiedzenie na koniec okresu ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników.
art. 62 ust 1 – wypowiedzenie na koniec okresu ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych.

Zasady dotyczące OC komunikacyjnego w przypadku zmiany właściciela:
Sprzedaż pojazdu: Zbywca jest zobowiązany przekazać kupującemu dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia OC.

Zakup pojazdu: Nabywca pojazdu ma możliwość korzystania z ubezpieczenia do końca okresu na jaki zostało ono zawarte. Jeżeli nabywca nie wypowie umowy OC Towarzystwo może dokonać rekalkulacji składki. Rekalkulacja składki oznacza ponowną kalkulację składki dla nabywcy pojazdu, na którego przeszły prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC zawartej przez zbywcę, a więc poprzedniego właściciela pojazdu. Ubezpieczyciel przy rekalkulacji uwzględnia czas zakupu pojazdu (ile zostało dni do końca umowy) oraz zniżki lub zwyżki przysługujące nabywcy samochodu.

Tekst przygotowała: Magdalena Mazur – Specjalista ds. wsparcia sieci sprzedaży Asist.