Zmiana nazwiska a dane na polisie

Na pytanie Agentki Agnieszki Brewki-Kawki odpowiada ekspert Prospero Broker Marcin Szlitkus – Broker Ubezpieczeniowy

Jak prawidłowo wystawić polisę, wypowiedzenie w sytuacji, gdy klient zmienił dane (nazwisko/adres), a w dokumentach jeszcze nie dokonano tych zmian? Jaki wpisać adres – zgodnie z dowodem rejestracyjnym/dowodem osobistym czy zgodnie ze stanem faktycznym? Czy TU akceptują wypowiedzenia z nowym nazwiskiem klienta, gdy na polisie jest stare? Co w przypadku weryfikacji w UFG, gdzie pod nowym nazwiskiem nie ma historii ubezpieczeniowej?

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia – polisy, każdy pośrednik ubezpieczeniowy czy też pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego musi nanieść podstawowe dane osoby zwierającej taką umowę, jak również przedmiot ubezpieczenia oraz podstawowy zakres ubezpieczenia (szczegółowy zakres ubezpieczenia jest zawarty w OWU danego produktu ubezpieczeniowego). Jeśli umowę ubezpieczenia zawiera osoba fizyczna, dane jakie powinny znaleźć się na polisie to przede wszystkim: imię i nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, numer PESEL oraz adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania.

Wymienione powyżej dane powinny być zawarte na polisie zgodnie ze stanem faktycznym, czyli powinny być zgodne z dowodem osobistym klienta. Jeżeli dane w dowodzie osobistym różnią się od danych zawartych np. w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, trzeba ustalić, które dane są aktualne. Przyjąć należy jednak, że wpisujemy na umowę ubezpieczenia dane zawarte w dowodzie osobistym. W przypadku, gdy dane w dowodzie osobistym są nieaktualne, bo klient zmienił np. nazwisko, a nie posiada jeszcze dokumentu, który taką zmianę potwierdzi, wpisujemy „stare dane”.

Po otrzymaniu przez klienta z odpowiednich organów dokumentów  potwierdzających zmianę danych osobowych na „nowe”, do polisy powinien zostać sporządzony odpowiedni aneks, a niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wystawiają nową umowę ubezpieczenia (np. PZU S.A.).

Od listopada 2013 roku został wprowadzony do obiegu zmodyfikowany dowód osobisty. Dokument powstał na bazie poprzedniego wzoru dowodu. Modyfikacja nie spowodowała zmiany samego wzoru dokumentu, jednak podstawową różnicą (oprócz braku danych biometrycznych) jest brak adresu zameldowania właściciela dokumentu. Stwarza to niejednokrotnie problemy przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, ale też w banku czy u operatora telefonii komórkowej. Jeśli klient posiada drugi dokument potwierdzający adres zameldowania – prawo jazdy, paszport, to w takim przypadku nie ma większego problemu.

Biorąc pod uwagę sprawę związaną z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych, najbezpieczniejszą drogą jest złożenie wypowiedzenia zgodnie z danymi zawartymi na polisie. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą mieć problem ze zweryfikowaniem klienta w przypadku wypowiedzenia umowy OC, jeśli dane te się różnią. Należy jednak pamiętać, że TU weryfikując ww. wypowiedzenia bazuje przede wszystkim na numerze polisy, numerze pesel klienta oraz numerze rejestracyjnym, marce i modelu pojazdu. Jeżeli jednak do polisy został sporządzony wcześniej aneks aktualizujący dane osobowe, należy wypowiedzieć taką umowę ubezpieczenia zgodnie z danymi zawartymi na aneksie, które polisę aktualizują, a Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma obowiązek przekazać aktualne dane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Odnośnie weryfikacji przebiegu ubezpieczenia w UFG w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zaktualizowane przez TU do UFG, podstawowym kryterium weryfikacji jest numer pesel klienta. W przypadku, gdy pojazd jest zarejestrowany na firmę, weryfikatorem są numer NIP oraz numer REGON klienta.