Interpretacje dotyczące składania wypowiedzeń

Na pytanie agentki Barbary Sowul z Białegostoku odpowiedzi udziela ekspert AXA DIRECT.

Kto powinien podpisać wypowiedzenie w poniższych przypadkach:

1) Ubezpieczający czy Ubezpieczony?

Załóżmy, że robię przysługę sąsiadowi pod jego nieobecność i ubezpieczam mu auto. Jestem Ubezpieczającym, opłacam składkę i mój podpis widnieje na polisie lub wniosku o ubezpieczenie, ale nie mam nic wspólnego z tym autem. Za rok sąsiad sam załatwia formalności i chce zmienić firmę. Kto w tym wypadku powinien podpisać wypowiedzenie?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) posiadaczowi pojazdu mechanicznego przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC. Posiadaczem, zgodnie z art. 336 kc, jest zarówno ten, kto pojazdem faktycznie włada jak właściciel, jak i ten, kto nim włada, np. jak użytkownik, zastawnik, najemca, czy dzierżawca.

Art. 808 § 1 kc przewiduje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej. Na ubezpieczającym, jako stronie umowy, ciąży m.in. obowiązek zapłaty składki. Ubezpieczający, jako strona umowy, może składać oświadczenia woli związane z umową, w tym również wypowiedzieć umowę.

Reasumując – AXA DIRECT akceptuje wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC w trybie art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, złożone zarówno przez ubezpieczającego, jak i właściciela pojazdu.

2) Właściciel i współwłaściciel.

Czy muszą się podpisywać obaj, czy wystarczy, że zrobi to jeden z nich? Czy jest różnica w przypadku wypowiedzenia składanego z końcem ochrony a wypowiedzenia po zakupie (mam na myśli kwestię związaną z podpisem).

Odpowiedź:

W przypadku współwłasności pojazdu, AXA DIRECT akceptuje wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podpisane przez chociażby jednego ze współwłaścicieli – zarówno w trybie art. 28 ust. 1 (na dzień przed końcem umowy), jak i art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (po zakupie pojazdu).

3) Polisy prolongacyjne.

To już chyba najciekawsza kwestia bo co Towarzystwo to inna interpretacja. Chyba bezdyskusyjną jest kwestia możliwości składania wypowiedzeń do polis “z automatu”. A jak wygląda sprawa wznowienia takiej polisy u agenta? Załóżmy, że klient zagapił się i wznowił polisę u agenta np. 2 dni po terminie. Polisa została podpisana i opłacona. Ale, jak to z klientami bywa, klient dowiedział się, że w innym Towarzystwie mógłby zapłacić taniej i teraz kombinuje. Czy w takim wypadku można złożyć wypowiedzenie w trybie artykułu 28a?

Odpowiedź:

Art. 28a §1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych stanowi: „Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.”

Przepis może budzić wątpliwości, że możliwość wypowiedzenia umowy dotyczy tylko umów „automatycznie” odnowionych, bez aktywności Klienta. Wątpliwości te jednak rozwiały wypowiedzi m.in. przedstawicieli MF, KNF i Rzecznika Ubezpieczonych, co wpłynęło na praktykę ubezpieczycieli. Mianowicie – art. 28a §1 ustawy ma zastosowanie zarówno do umów „automatycznie” odnowionych bez aktywności Klienta, jak i do umów odnowionych w wyniku aktywności Klienta, np. odnowienie za pośrednictwem Agenta przed rozpoczęciem kolejnego 12-miesiecznego okresu ubezpieczenia.

W sytuacji, jeśli Klient przed rozpoczęciem kolejnego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia nie zawrze umowy na kolejny okres ubezpieczenia i nie wypowie dotychczasowej umowy, to umowa ubezpieczenia OC odnowi się automatycznie na kolejny okres ubezpieczenia – zgodnie z art. 28 §1 ustawy. Jeśli zatem Klient „zagapi się”, to i tak umowa zostanie automatycznie odnowiona na kolejny okres (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ustawie, np. nieopłacona składka, kontynuacja polisy po zbywcy pojazdu). W takiej sytuacji, jeśli Klient zawrze kolejną umowę ubezpieczenia OC w innym TU, to będzie miał możliwość wypowiedzieć umowę w dotychczasowym TU na podstawie art. 28a § 1 ustawy.