Tag : axa-direct

post image

23. numer Asistenta wkrótce dotrze do agentów Asist

Wczoraj wysłaliśmy do agentów Asist kolejny numer miesięcznika Asistent. Patronem 23. numeru naszego pisma zostało towarzystwo AXA DIRECT.

W październikowym Asistencie agenci Asist dowiedzą się jakie korzyści niesie dla klientów zakup ubezpieczeń AC i Assistance w AXA DIRECT. Ponadto przypominamy o trwającym konkursie, w którym premiujemy ubezpieczenia tego towarzystwa.

Ponadto w numerze rozmowa z Prezesem Asist Rafałem Ćwiklińskim na temat rozwoju Asist oraz relacja z VI Gali LINK4 i Asist, aktualności dotyczące produktów towarzystw ubezpieczeniowych znajdujących się w ofercie Asist, a także informacje o aktualnie trwających konkursach. Na końcu numeru, jak zawsze, znajdują się porady eksperta dotyczące tematyki ubezpieczeniowej. Ekspert Ergo Hestii tym razem opisuje jak ubezpieczyć wózek widłowy.

Zapraszamy do lektury!

post image

Nowy Asistent dziś dotrze do agentów sieci Asist

W piątek rozpoczęliśmy wysyłkę najnowszego numeru Asistenta. 16 numer pisma, które dystrybuujemy co miesiąc, dziś dotrze do agentów sieci Asist.

Partnerem marcowego wydania Asistenta jest towarzystwo ubezpieczeniowe AXA DIRECT. Agenci Asist poznają dokładnie ofertę ubezpieczeniową tego towarzystwa, jak również otrzymają szczegółowe informacje dotyczące likwidacji szkód.

Ponadto w miesięczniku czytelnicy znajdą relacje z wyjazdów szkoleniowych oraz wyniki głosowania na najlepsze towarzystwo ubezpieczeniowe 2014 roku. Poza tym jak zawsze informacje o aktualnie trwających akcjach promocyjnych i konkursach oraz obowiązujących zniżkach.

Zachęcamy do lektury!

post image

Interpretacje dotyczące składania wypowiedzeń

Na pytanie agentki Barbary Sowul z Białegostoku odpowiedzi udziela ekspert AXA DIRECT.

Kto powinien podpisać wypowiedzenie w poniższych przypadkach:

1) Ubezpieczający czy Ubezpieczony?

Załóżmy, że robię przysługę sąsiadowi pod jego nieobecność i ubezpieczam mu auto. Jestem Ubezpieczającym, opłacam składkę i mój podpis widnieje na polisie lub wniosku o ubezpieczenie, ale nie mam nic wspólnego z tym autem. Za rok sąsiad sam załatwia formalności i chce zmienić firmę. Kto w tym wypadku powinien podpisać wypowiedzenie?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) posiadaczowi pojazdu mechanicznego przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC. Posiadaczem, zgodnie z art. 336 kc, jest zarówno ten, kto pojazdem faktycznie włada jak właściciel, jak i ten, kto nim włada, np. jak użytkownik, zastawnik, najemca, czy dzierżawca.

Art. 808 § 1 kc przewiduje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej. Na ubezpieczającym, jako stronie umowy, ciąży m.in. obowiązek zapłaty składki. Ubezpieczający, jako strona umowy, może składać oświadczenia woli związane z umową, w tym również wypowiedzieć umowę.

Reasumując – AXA DIRECT akceptuje wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC w trybie art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, złożone zarówno przez ubezpieczającego, jak i właściciela pojazdu.

2) Właściciel i współwłaściciel.

Czy muszą się podpisywać obaj, czy wystarczy, że zrobi to jeden z nich? Czy jest różnica w przypadku wypowiedzenia składanego z końcem ochrony a wypowiedzenia po zakupie (mam na myśli kwestię związaną z podpisem).

Odpowiedź:

W przypadku współwłasności pojazdu, AXA DIRECT akceptuje wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podpisane przez chociażby jednego ze współwłaścicieli – zarówno w trybie art. 28 ust. 1 (na dzień przed końcem umowy), jak i art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (po zakupie pojazdu).

3) Polisy prolongacyjne.

To już chyba najciekawsza kwestia bo co Towarzystwo to inna interpretacja. Chyba bezdyskusyjną jest kwestia możliwości składania wypowiedzeń do polis “z automatu”. A jak wygląda sprawa wznowienia takiej polisy u agenta? Załóżmy, że klient zagapił się i wznowił polisę u agenta np. 2 dni po terminie. Polisa została podpisana i opłacona. Ale, jak to z klientami bywa, klient dowiedział się, że w innym Towarzystwie mógłby zapłacić taniej i teraz kombinuje. Czy w takim wypadku można złożyć wypowiedzenie w trybie artykułu 28a?

Odpowiedź:

Art. 28a §1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych stanowi: „Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.”

Przepis może budzić wątpliwości, że możliwość wypowiedzenia umowy dotyczy tylko umów „automatycznie” odnowionych, bez aktywności Klienta. Wątpliwości te jednak rozwiały wypowiedzi m.in. przedstawicieli MF, KNF i Rzecznika Ubezpieczonych, co wpłynęło na praktykę ubezpieczycieli. Mianowicie – art. 28a §1 ustawy ma zastosowanie zarówno do umów „automatycznie” odnowionych bez aktywności Klienta, jak i do umów odnowionych w wyniku aktywności Klienta, np. odnowienie za pośrednictwem Agenta przed rozpoczęciem kolejnego 12-miesiecznego okresu ubezpieczenia.

W sytuacji, jeśli Klient przed rozpoczęciem kolejnego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia nie zawrze umowy na kolejny okres ubezpieczenia i nie wypowie dotychczasowej umowy, to umowa ubezpieczenia OC odnowi się automatycznie na kolejny okres ubezpieczenia – zgodnie z art. 28 §1 ustawy. Jeśli zatem Klient „zagapi się”, to i tak umowa zostanie automatycznie odnowiona na kolejny okres (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ustawie, np. nieopłacona składka, kontynuacja polisy po zbywcy pojazdu). W takiej sytuacji, jeśli Klient zawrze kolejną umowę ubezpieczenia OC w innym TU, to będzie miał możliwość wypowiedzieć umowę w dotychczasowym TU na podstawie art. 28a § 1 ustawy.

post image

Porady eksperta: Co zrobić w przypadku szkody za granicą?

AXA-9647Sezon urlopowy trwa, wielu z nas wyjeżdża na wakacje poza granice Polski, a tam niestety również zdarzają się wypadki z naszym udziałem. Stąd też moje pytanie dotyczące procedur zgłaszania szkody z OC w przypadku, gdy to my jesteśmy sprawcą kolizji za granicą (sami mamy obowiązek zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi?) oraz w sytuacji, gdy sami jesteśmy poszkodowanymi (odszkodowanie wypłacane jest z polisy obcokrajowca?).

Pytanie do eksperta nadesłała Pani  Agnieszka Brewka z Barcina. Odpowiada ekspert AXA DIRECT Marek Jędrasiewicz, Kierownik Działu Rzeczoznawców w Departamencie Likwidacji Szkód AXA DIRECT.

1. Mamy obowiązek zgłoszenia o zdarzeniu, gdy jesteśmy sprawcą kolizji/wypadku za granicą. Zgodnie z Art. 16 ust. 2 punkt 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym I Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym uczestnicząca w nim osoba objęta tym ubezpieczeniem jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje.

2. Gdy jesteśmy poszkodowanymi w zdarzeniu zagranicznym z udziałem sprawcy będącego obcokrajowcem szkodę zgłaszamy w zależności od miejsca wystąpienia zdarzenia oraz kraju rejestracji pojazdu sprawcy. Najczęstszymi przypadkami są sprawy, w których sprawcą jest kierujący pojazdem ubezpieczonym w państwie należącym do EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub kraju należącym do Systemu Zielonej Karty i do zaistnienia szkody doszło na obszarze państw należących do tych dwóch segmentów. Definicje EOG oraz Systemu Zielonej Karty można odnaleźć na stronie Biura Narodowego w Polsce – PBUK (http://pbuk.pl), tam również można uzyskać wskazówki dot. postępowania w razie wypadku za granicą dla poszczególnych konfiguracji sprawców i państw wystąpienia zdarzenia.

a) Sprawca szkody z państwa należącego do EOG lub Szwajcarii Szkodę możemy zgłosić:

  • bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia (zalecane w przypadku, gdy pojazd w wyniku zdarzenia został unieruchomiony i zamierzamy go naprawić w państwie, w którym doszło do jego uszkodzenia)
  • do reprezentanta ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia w Polsce – lista dostępna na stronie PBUK – (zalecane w przypadku, gdy pojazd po zdarzeniu może wrócić do Polski, gdzie zamierzamy go naprawić)
  • do swojego ubezpieczyciela, u którego mamy wykupiony dobrowolne ubezpieczenie AC, który po zakończeniu procesu likwidacji szkody wystąpi z regresem do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia za granicą.

Jeżeli nie znamy nazwy ubezpieczyciela sprawcy – uzyskamy pomoc PBUK poprzez odpowiedź na wysłane zapytanie w formularzu zapytania na stronie PBUK.

b) Sprawca szkody z kraju należącego do Sytemu Zielonej Karty a spoza EOG Szkodę możemy zgłosić:

  • do Biura Narodowego w państwie, w którym doszło do zdarzenia (lista dostępna na stronie PBUK). Jeżeli nie znamy nazwy ubezpieczyciela sprawcy
  • jego ustalenie zależy od działań biura narodowego w państwie zdarzenia.
  • do swojego ubezpieczyciela z polisy dobrowolnej AC (jak wyżej). c) Sprawca spoza EOG i Systemu Zielonej Karty Posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami EOG i nie posiadający ważnego certyfikatu Zielonej Karty jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC – tzw. ubezpieczenie graniczne które obowiązuje na terenie kraju po którym się porusza. W przypadku wystąpienia szkody zgłaszamy ją w zależności od miejsca jej wystąpienia, tak jak w punktach opisanych powyżej.

3. Pozostałe informacje – ważne. Niezależnie od miejsca zdarzenia jego uczestnicy powinni wypełnić druk Wspólnego zgłoszenia szkody, który ułatwia zakładowi ubezpieczeń likwidację szkody. Wskazane jest posiadanie tego druku w pojeździe. Bardzo ważne jest również spisanie numeru rejestracyjnego pojazdu sprawcy, a także uzyskanie danych jego ubezpieczenia OC niezwłocznie po zdarzeniu. Ułatwia to przeprowadzenie pozostałych czynności likwidacyjnych każdej ze stron.