Tag : odszkodowanie

post image

Likwidacja szkód – Terminy w procesie likwidacji szkód

Jednym z najczęściej powtarzających się problemów w przypadku likwidacji szkód jest terminowość. Czas, jaki ma Towarzystwo Ubezpieczeń na likwidację szkody określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych … w art. 14:

1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

2. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

3a. W przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, lub niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3, organ nadzoru stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 212 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Podsumowując Ubezpieczyciel jest zobowiązany zlikwidować szkodę w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia o jej wystąpieniu. Często zdarza się niestety, że termin ten jest przekraczany, a przyczyny tego możemy upatrywać bądź w trudności potwierdzenia okoliczności zdarzenia, w tym nierzadko winy sprawcy zdarzenia lub w trudnościach oszacowania rozmiaru szkody. Przyczyny te zostały przewidziane w ustawie i umożliwiają wydłużenie czasu likwidacji szkody maksymalnie do 90 dni przy zachowaniu terminu 14 dni od dnia, kiedy ustalenie odpowiedzialności było możliwe. Niestety zdarzają się przypadki przekroczenia terminu wynikające ze zwykłej niedbałości ze strony Towarzystwa.

Ustawodawca nałożył na Towarzystwo Ubezpieczeń w art. 16 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej jeszcze jeden dodatkowy warunek, poinformowania poszkodowanego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o wymaganych dokumentach niezbędnych do likwidacji szkody w jego indywidualnej sprawie. Aby Towarzystwo Ubezpieczeń mogło dopełnić nałożonego na nie obowiązku w wyznaczonym terminie, albo i wcześniej, nałożono na poszkodowanego szereg obowiązków:

1. udostępnienie niezbędnych do likwidacji szkody dokumentów: dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy osoby kierującej, jeżeli pojazd był w ruchu, wypełnionego druku zgłoszenia szkody ze wskazaniem okoliczności zdarzenia, oświadczenia sprawcy z miejsca zdarzenia lub wskazanie jednostki Policji, jeżeli ich interwencja miała miejsce, wskazanie sposobu realizacji likwidacji szkody, czy na podstawie rachunków za naprawę, czy też na kosztorys wykonany przez ubezpieczyciela, jeżeli pojazd jest leasingowany lub jest ustanowiona współwłasność powinniśmy również zadbać o dyspozycję na wypłatę odszkodowania tych podmiotów (oczywiście Ubezpieczyciel zwróci się do właściwych podmiotów w imieniu poszkodowanego), innych dokumentów związanych z dodatkowymi roszczeniami: rachunków stanowiących dowód poniesionych kosztów związanych ze szkodą (holowanie, parkowanie, pojazd zastępczy) lub też w przypadku szkody na osobie dokumentacji medycznej.

2. udostępnienie pojazdu do oględzin. Wykonanie tych czynności przez nas, jako poszkodowanych, umożliwia spokojne oczekiwanie na decyzję ze strony Towarzystwa w określonym terminie.

Pamiętaj! Jeżeli Towarzystwo Ubezpieczeń nie dokonało wypłaty odszkodowania w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia wskazanego w ustawie masz prawo dochodzenia odsetek za każdy dzień zwłoki.

 

Artykuł ukazał się w 5. numerze miesięcznika Asistent – informatora multiagencji Asist.