Porady eksperta: Co zrobić w przypadku szkody za granicą?

AXA-9647Sezon urlopowy trwa, wielu z nas wyjeżdża na wakacje poza granice Polski, a tam niestety również zdarzają się wypadki z naszym udziałem. Stąd też moje pytanie dotyczące procedur zgłaszania szkody z OC w przypadku, gdy to my jesteśmy sprawcą kolizji za granicą (sami mamy obowiązek zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi?) oraz w sytuacji, gdy sami jesteśmy poszkodowanymi (odszkodowanie wypłacane jest z polisy obcokrajowca?).

Pytanie do eksperta nadesłała Pani  Agnieszka Brewka z Barcina. Odpowiada ekspert AXA DIRECT Marek Jędrasiewicz, Kierownik Działu Rzeczoznawców w Departamencie Likwidacji Szkód AXA DIRECT.

1. Mamy obowiązek zgłoszenia o zdarzeniu, gdy jesteśmy sprawcą kolizji/wypadku za granicą. Zgodnie z Art. 16 ust. 2 punkt 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym I Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym uczestnicząca w nim osoba objęta tym ubezpieczeniem jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje.

2. Gdy jesteśmy poszkodowanymi w zdarzeniu zagranicznym z udziałem sprawcy będącego obcokrajowcem szkodę zgłaszamy w zależności od miejsca wystąpienia zdarzenia oraz kraju rejestracji pojazdu sprawcy. Najczęstszymi przypadkami są sprawy, w których sprawcą jest kierujący pojazdem ubezpieczonym w państwie należącym do EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub kraju należącym do Systemu Zielonej Karty i do zaistnienia szkody doszło na obszarze państw należących do tych dwóch segmentów. Definicje EOG oraz Systemu Zielonej Karty można odnaleźć na stronie Biura Narodowego w Polsce – PBUK (http://pbuk.pl), tam również można uzyskać wskazówki dot. postępowania w razie wypadku za granicą dla poszczególnych konfiguracji sprawców i państw wystąpienia zdarzenia.

a) Sprawca szkody z państwa należącego do EOG lub Szwajcarii Szkodę możemy zgłosić:

  • bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia (zalecane w przypadku, gdy pojazd w wyniku zdarzenia został unieruchomiony i zamierzamy go naprawić w państwie, w którym doszło do jego uszkodzenia)
  • do reprezentanta ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia w Polsce – lista dostępna na stronie PBUK – (zalecane w przypadku, gdy pojazd po zdarzeniu może wrócić do Polski, gdzie zamierzamy go naprawić)
  • do swojego ubezpieczyciela, u którego mamy wykupiony dobrowolne ubezpieczenie AC, który po zakończeniu procesu likwidacji szkody wystąpi z regresem do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia za granicą.

Jeżeli nie znamy nazwy ubezpieczyciela sprawcy – uzyskamy pomoc PBUK poprzez odpowiedź na wysłane zapytanie w formularzu zapytania na stronie PBUK.

b) Sprawca szkody z kraju należącego do Sytemu Zielonej Karty a spoza EOG Szkodę możemy zgłosić:

  • do Biura Narodowego w państwie, w którym doszło do zdarzenia (lista dostępna na stronie PBUK). Jeżeli nie znamy nazwy ubezpieczyciela sprawcy
  • jego ustalenie zależy od działań biura narodowego w państwie zdarzenia.
  • do swojego ubezpieczyciela z polisy dobrowolnej AC (jak wyżej). c) Sprawca spoza EOG i Systemu Zielonej Karty Posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami EOG i nie posiadający ważnego certyfikatu Zielonej Karty jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC – tzw. ubezpieczenie graniczne które obowiązuje na terenie kraju po którym się porusza. W przypadku wystąpienia szkody zgłaszamy ją w zależności od miejsca jej wystąpienia, tak jak w punktach opisanych powyżej.

3. Pozostałe informacje – ważne. Niezależnie od miejsca zdarzenia jego uczestnicy powinni wypełnić druk Wspólnego zgłoszenia szkody, który ułatwia zakładowi ubezpieczeń likwidację szkody. Wskazane jest posiadanie tego druku w pojeździe. Bardzo ważne jest również spisanie numeru rejestracyjnego pojazdu sprawcy, a także uzyskanie danych jego ubezpieczenia OC niezwłocznie po zdarzeniu. Ułatwia to przeprowadzenie pozostałych czynności likwidacyjnych każdej ze stron.