Tag : tuir-warta

post image

Wysłaliśmy 21. numer Asistenta

Dziś do Agentów sieci Asist wysłany został kolejny numer Asistenta. To już 21. numer naszego pisma, które co miesiąc dystrybuujemy wśród agentów sieci Asist. Partnerem wydania jest marka MTU.

W sierpniowym Asistencie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące produktów MTU: MTU Assistance oraz Mój Dom – prostych i przyjaznych produktów przydatnych w podróży oraz zabezpieczających mienie. Ponadto znajdą Państwo aktualności dotyczące naszej multiagencji, informacje o aktualnie trwających konkursach oraz ofercie produktowej oraz jak zwykle, porady eksperta. Tym razem ekspert TUiR Warta odpowiada na pytanie Agentki, dotyczące OC rolnika.

Zachęcamy do lektury!

post image

Porady eksperta – ubezpieczenia rolne

ewa_dolowyCzy osoba ubezpieczona w ZUS nie prowadząca działalności rolniczej, posiadająca dom na działce budowlanej a mająca w swoim posiadaniu grunty o powierzchni powyżej 1 ha powinna dom ubezpieczyć na zasadzie ubezpieczenia indywidualnego czy może ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i OC rolnika?

Na pytanie agenta Pawła Perzyny z Tarczyna odpowiada ekspert TUiR Warta Ewa Dołowy.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych i OC rolnika istnieje niezależnie od tego, czy na posiadanych przez daną osobę gruntach rolnych o powierzchni powyżej 1 ha prowadzona jest produkcja rolna czy nie. Rolnikiem w rozumieniu Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392 j.t.) jest każda osoba fizyczna posiadająca gospodarstwo rolne (w tym: areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha) i opłacająca w części lub całości podatek rolny. Nawet w przypadku, gdy „rolnik” przez dłuższy czas przebywa poza gospodarstwem, nie zwalnia go to z obowiązku zawarcia umowy obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Zdarza się również, że właścicielem gospodarstwa jest osoba, która w nim nie mieszka – np. gospodarstwo odziedziczyła – wówczas osoba ta również musi ubezpieczyć budynki i OC rolnika.

Istnieją natomiast sytuacje, gdy posiadanie polisy dobrowolnego ubezpieczenia budynków jest uznawane za spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych. Jeśli na podstawie posiadanego dobrowolnego ubezpieczenia budynek będzie objęty ochroną w takim samym zakresie i z takim samym czasem trwania tej ochrony, jak ubezpieczenie przewidziane w ustawie regulującej ubezpieczenia obowiązkowe, rolnik nie będzie już musiał wykupować polisy ubezpieczenia obowiązkowego

Stosownie bowiem do art. 10 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli została zawarta umowa ubezpieczenia, na podstawie której osoba obciążona tym obowiązkiem korzysta z ochrony ubezpieczeniowej, a czas trwania i zakres tej ochrony odpowiadają przepisom wprowadzającym obowiązek ubezpieczenia.

Trzeba jednak pamiętać, iż ubezpieczenia dobrowolne zawierają zazwyczaj wiele wyłączeń odpowiedzialności, czy też nie obejmują wszystkich ryzyk przewidzianych w ubezpieczeniu obowiązkowym – wówczas zawarcie takiego ubezpieczenia dobrowolnego ze względu na węższy zakres posiadanej ochrony ubezpieczeniowej nie będzie spełnieniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Dla przykładu: ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje m.in. ryzyko powodzi. Jeśli ryzyko to nie jest objęte posiadanym przez rolnika ubezpieczeniem dobrowolnym, obowiązek ubezpieczenia nie zostaje spełniony. Może to spowodować nałożenie kary finansowej w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę (2015 r. – 440 zł).

Ewa Dołowy
Departament Masowych Ubezpieczeń Majątkowych
Biuro Ubezpieczeń Mieszkaniowych i Rolnych
TUiR Warta S.A.