Tag : ubezpieczenia-rolne

post image

Porady eksperta – ubezpieczenia rolne

ewa_dolowyCzy osoba ubezpieczona w ZUS nie prowadząca działalności rolniczej, posiadająca dom na działce budowlanej a mająca w swoim posiadaniu grunty o powierzchni powyżej 1 ha powinna dom ubezpieczyć na zasadzie ubezpieczenia indywidualnego czy może ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i OC rolnika?

Na pytanie agenta Pawła Perzyny z Tarczyna odpowiada ekspert TUiR Warta Ewa Dołowy.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych i OC rolnika istnieje niezależnie od tego, czy na posiadanych przez daną osobę gruntach rolnych o powierzchni powyżej 1 ha prowadzona jest produkcja rolna czy nie. Rolnikiem w rozumieniu Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392 j.t.) jest każda osoba fizyczna posiadająca gospodarstwo rolne (w tym: areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha) i opłacająca w części lub całości podatek rolny. Nawet w przypadku, gdy „rolnik” przez dłuższy czas przebywa poza gospodarstwem, nie zwalnia go to z obowiązku zawarcia umowy obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. Zdarza się również, że właścicielem gospodarstwa jest osoba, która w nim nie mieszka – np. gospodarstwo odziedziczyła – wówczas osoba ta również musi ubezpieczyć budynki i OC rolnika.

Istnieją natomiast sytuacje, gdy posiadanie polisy dobrowolnego ubezpieczenia budynków jest uznawane za spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych. Jeśli na podstawie posiadanego dobrowolnego ubezpieczenia budynek będzie objęty ochroną w takim samym zakresie i z takim samym czasem trwania tej ochrony, jak ubezpieczenie przewidziane w ustawie regulującej ubezpieczenia obowiązkowe, rolnik nie będzie już musiał wykupować polisy ubezpieczenia obowiązkowego

Stosownie bowiem do art. 10 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli została zawarta umowa ubezpieczenia, na podstawie której osoba obciążona tym obowiązkiem korzysta z ochrony ubezpieczeniowej, a czas trwania i zakres tej ochrony odpowiadają przepisom wprowadzającym obowiązek ubezpieczenia.

Trzeba jednak pamiętać, iż ubezpieczenia dobrowolne zawierają zazwyczaj wiele wyłączeń odpowiedzialności, czy też nie obejmują wszystkich ryzyk przewidzianych w ubezpieczeniu obowiązkowym – wówczas zawarcie takiego ubezpieczenia dobrowolnego ze względu na węższy zakres posiadanej ochrony ubezpieczeniowej nie będzie spełnieniem obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Dla przykładu: ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje m.in. ryzyko powodzi. Jeśli ryzyko to nie jest objęte posiadanym przez rolnika ubezpieczeniem dobrowolnym, obowiązek ubezpieczenia nie zostaje spełniony. Może to spowodować nałożenie kary finansowej w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę (2015 r. – 440 zł).

Ewa Dołowy
Departament Masowych Ubezpieczeń Majątkowych
Biuro Ubezpieczeń Mieszkaniowych i Rolnych
TUiR Warta S.A.