post image

Życie, życie jest nowelą…

Jakiś czas temu wziąłem udział w „Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021”. Uczyniłem tym samym zadość ustawodawcy, ale tylko dlatego, że niewykonanie obowiązku udzielenia informacji w spisie powszechnym sankcjonowane jest karą grzywny do 5 tys. zł (art. 57 ustawy o statystyce publicznej) – o czym Was, czytelników „po wielkim cichu” informuję.

Odpowiadając na pytanie rachmistrza o datę urodzenia dość szybko uświadomiłem sobie (mimo że było to oczywiste), że należę już do tej grupy osób, których życie bardzo powoli, ale jednak wiąże się z ryzykiem jego utraty, a więc końcem…noweli. Mimo, że wcale nie chcę tak myśleć, bo wciąż czuję się „i piękny, i młody”, to pragmatyzm życiowy podpowiedział mi, abym ubezpieczył swoje życie i o tym jest dzisiejsze moje pisanie, tj. o umowach ubezpieczenia osobowego.

Zatem, tak po krótce:

1. Kategorie ubezpieczeń

Kodeks cywilny kategoryzuje ubezpieczenia na:

• ubezpieczenia majątkowe;

• ubezpieczenia osobowe.

2. Ubezpieczenie osobowe[1]

Ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:

• przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku;

• przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

W umowie ubezpieczenia na życie zawartej na cudzy rachunek, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż następnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oświadczył stronie wskazanej w umowie, że chce skorzystać z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej. Oświadczenie powinno obejmować także wysokość sumy ubezpieczenia. Zmiana umowy na niekorzyść ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego wymaga zgody tego ubezpieczonego.

3. Wypowiedzenie umowy

Przy ubezpieczeniu osobowym ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w razie jego braku – ze skutkiem natychmiastowym.

W braku odmiennego zastrzeżenia umowę uważa się za wypowiedzianą przez ubezpieczającego, jeżeli składka lub jej rata nie została zapłacona w terminie określonym w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia mimo uprzedniego wezwania do zapłaty w dodatkowym terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W wezwaniu ubezpieczającego powinny być podane do wiadomości ubezpieczającego skutki niezapłacenia składki

4. Uposażony

Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Ubezpieczający może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek dla wskazania jednej lub większej ilości osób uprawnionych konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że uprawnienia te ubezpieczony może wykonywać samo dzielnie.

Jeżeli wskazano kilka osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczono udziału każdej z nich w tej sumie, ich udziały są równe.

Suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym.

Wskazanie uprawnionego do otrzymania sumy ubezpieczenia staje się bezskuteczne, jeżeli uprawniony zmarł przed śmiercią ubezpieczonego albo jeżeli umyślnie przyczynił się do jego śmierci. Jeżeli w chwili śmierci ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia, suma ta przypada najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej.

5. Samobójstwo ubezpieczonego

Przy ubezpieczeniu na życie samobójstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowiązku świadczenia, jeżeli samobójstwo nastąpiło po upływie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić ten termin, nie bardziej jednak niż do 6 miesięcy.

6.  Ograniczenie zarzutu podania nieprawdziwych danych

Jeżeli do wypadku doszło po upływie lat trzech od zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, ubezpieczyciel nie może podnieść zarzutu, że przy zawieraniu umowy podano wiadomości nieprawdziwe, w szczególności że zatajona została choroba osoby ubezpieczonej. Umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą skrócić powyższy termin.

Na koniec już, humorystycznie, acz w kontekście „ryzyk życiowych”, zacytuję Marka Twaina:

„Niczyje zdrowie, wolność ani mienie nie jest bezpieczne, kiedy obraduje Parlament.”

Autor

Artur Korzeniewski


[1] art. 829- 834 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020.1740 ze zm.)

post image

„Kowal zawinił – cygana powiesili”, a w zasadzie to nie kowal, tylko … klient kowala

W dniu 28 grudnia 2020 r., na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych, opublikowany został komunikat, wraz z decyzją Prezesa UODO nr DKN.5131.5.2020, o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 85.588 zł, co stanowi po przyjętym kursie równowartość 20.000 Euro. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo przecież organ ten, wielokrotnie czynił zadość art. 83 RODO w stosunku do podmiotów z różnych obszarów i specyfik działalności gospodarczej, w tym jednak konkretnym przypadku, karę pieniężną nałożył na zakład ubezpieczeń w związku z działaniem agenta ubezpieczeniowego.

Komuś może się wydawać, że wysokość kary z całą pewnością nie jest dotkliwa dla zakładu ubezpieczeń, ale każdy, kto tak myśli, jest oczywiście w błędzie, o czym dalej w artykule.

Ale od początku…

Inicjatorem wszczęcia postępowania prowadzonego przez UODO w zakresie naruszenia ochrony danych osobowych i zakończonego decyzją Prezesa była tzw. osoba trzecia, na której adres poczty elektronicznej omyłkowo została wysłana umowa ubezpieczenia (polisa), jako finalny element procesu dystrybucji ubezpieczeń. Zatem to nie klient – strona umowy, otrzymał swoją polisę, ale polisę wraz z zawartymi w niej danymi osobowymi tego klienta, w tym z newralgicznym numerem PESEL, otrzymała osoba niebędąca do tego uprawniona. Dlaczego jednak doszło do omyłki i kto w tym zakresie zawinił? Odpowiedź zawarta jest w decyzji Prezesa …, zawinił „klient kowala”, podając błędny do siebie adres poczty elektronicznej.

Idąc dalej…

Organ nadzoru mając już wiedzę od osoby trzeciej o naruszeniu danych osobowych, zwrócił się do zakładu ubezpieczeń o wyjaśnienia, w tym o to czy w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych ubezpieczyciel dokonał analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, której wynik warunkuje obowiązek zgłoszenia takiego naruszenia Prezesowi UODO w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, lub zwalnia ubezpieczyciela z tego obowiązku (art. 33 RODO). W odpowiedzi zakład ubezpieczeń potwierdził, że do naruszenia ochrony danych osobowych doszło, jednak dokonana analiza ryzyka wykazała, że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych w związku z czym zakład ubezpieczeń nie miał obowiązku zawiadomienia Prezesa UODO o naruszeniu. W wyjaśnieniach zakład ubezpieczeń wskazał ponadto, że błędny adres poczty elektronicznej przekazał sam klient, a osoba trzecia, jako nieuprawniona do otrzymania polisy została przez zakład ubezpieczeń zobowiązana do usunięcia korespondencji i potwierdzenia tego zdarzenia w drodze zwrotnej korespondencji.

W związku z tym, że po złożonych wyjaśnieniach Prezesowi UODO, zakład ubezpieczeń nadal nie dokonał formalnego zawiadomienia o naruszeniu, Prezes wszczął postępowanie administracyjne, w trakcie którego zakład ubezpieczeń spełnił już ten obowiązek. Prezes uznał jednak, że takie opóźnienie zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych jest okolicznością obciążającą zakład ubezpieczeń.

W toku postępowania Prezes uznał również, że fakt, iż do naruszenia doszło w wyniku błędu klienta, który przekazał nieprawidłowy adres mailowy, nie może mieć wpływu na niezakwalifikowanie zdarzenia jako naruszenia ochrony danych osobowych. Co więcej, Prezes UODO wskazał ponadto, że zakład ubezpieczeń dopuszczając możliwość wykorzystywania do komunikacji z klientem poczty elektronicznej, powinien mieć świadomość ryzyk z tym związanych, np., że podany przez klienta elektroniczny adres do korespondencji może być błędny, co oczywiście ma obligować zakład ubezpieczeń do wprowadzenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych (np. szyfrowanie korespondencji elektronicznej), aby takim sytuacjom zapobiec. Prezes UODO zwrócił też uwagę na to, że zakład ubezpieczeń wysyłając osobie, która w sposób nieuprawniony otrzymała polisę na swój adres poczty elektronicznej, nie może mieć pewności, że usunie ona trwale dane osobowe klienta i że nie wykona ich kopii.

Zatem decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie tylko wpłynęła na „stan kieszeni” zakładu ubezpieczeń, ale również, a może przede wszystkim, wpłynęła za zmianę treści starego porzekadła, czy jak kto woli przysłowia, które od 28 grudnia 2020 r. powinno brzmieć następująco:

Klient kowala zawinił – cygana powiesili.

A teraz, już po krótce, odniosę się do wysokości administracyjnej kary pieniężnej, tj. do 20.000 Euro. Jak wspominałem na początku, dotkliwość kary, owszem, w wymiarze wartości może nie jest wysoka, bo w przeszłości Prezes UODO nakładał już zdecydowanie wyższe kary. Ale określając wysokość tej kary, Prezes uzależnił ją w dużej mierze od tego, że naruszenie dotyczyło danych osobowych jedynie dwóch osób. Prosta kalkulacja wskazuje, że za udostępnienie danych osobowych nieuprawnionym odbiorcom jednej tylko osoby kosztować nas może 10.000 Euro. Aż strach pomyśleć co byłoby, gdybyśmy przez przypadek zagubili naszego osobistego laptopa, który służy nam do wykonywania czynności związanych z naszą pracą.

Ale i na to jest rada: Szyfrujcie sprzęt elektroniczny, … by nie powieszono cygana! Instrukcje szyfrowania znajdują się w Panelu Agencyjnym Asist.


Autor
Artur Korzeniewski

post image

Konferencje Asist 2019

Czas tegorocznych konferencji dobiegł końca, za nami bardzo pracowity okres. Zorganizowaliśmy 9 konferencji, w 9 województwach w całej Polsce. Tematem przewodnim spotkań była „Rola Agenta w zmieniającym się świecie”.

Nowe technologie całkowicie zmieniają rolę agenta ubezpieczeniowego. W czasach Internetu oraz smartfonów należy dbać o relacje międzyludzkie. Konferencje Asist miały przybliżyć agentom zamiany, które zachodzą i z którymi muszą się mierzyć każdego dnia. Mimo intensywnego rozwoju zarówno w obszarze produktów ubezpieczeniowych, procesów wsparcia jak i obsługi agentów, a także bardzo sprawnego działania, trudne jest generowanie wzrostów sprzedaży każdego roku — dlatego trzeba poszerzać horyzonty i szukać okazji biznesowych.

Prezes Asist Rafał Ćwikliński mówił o tym, dlaczego inwestycja w Dom Finansowy QS miała tak duże znaczenie:

Inwestycja w QS była dla mnie ważna z uwagi na bardzo duże podobieństwa dotyczące zasad i modelu funkcjonowania. Zarówno Asist jak i QS jest od tego, aby sprawnie obsługiwać sieć agentów i dostarczać im najlepsze produkty oraz rozwiązania technologiczne. Obie spółki dostarczają agentom nowoczesnych rozwiązań, jakimi są: Asistomat i Wnioskomat.

Narzędzia te prowadzą użytkownika i pilnują właściwej ścieżki sprzedaży. Doskonale wspierają profesjonalistów w sprzedaży, dając oszczędność czasu, a osobom zaczynającym przygodę z ubezpieczeniami mocno ułatwia pracę.

Na konferencjach nasi doświadczeni prawnicy przybliżyli temat dotyczący wymogów wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz rozporządzenia o ochronie danych, a także APK. Nie zabrakło również przedstawicieli Segurii, którzy mówili o ubezpieczeniach życiowych oraz Wygodnej Raty, przybliżającej temat rozkładania polis na raty.

Integralną częścią każdej konferencji było wystąpienie przedstawicieli Towarzystw Ubezpieczeniowych, Banku oraz Dostawców Pożyczkowych.

Dużą rolę odegrały stoliki eksperckie, przy których można było indywidualnie porozmawiać, pogłębić nurtujący temat, zapoznać się z produktem, czy zrozumieć zagadnienia prawne.

W konferencjach Asist wzięły udział Spółki Partnerskie: Wygodna Rata, Ius Debitum, Seguria, Dom Finansowy QS oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowe: Allinz, Warta, Proama / Generali, AXA, Wiener, Ergo Hestia, Link4, Aviva, PZU, Esaliens, a także Alior Bank oraz Dostawcy Pożyczkowi: Hapi Pożyczki, Cross Loan, Ferratum Bank, Takto Finanse.

Swoją premierę miał również film, przedstawiający naszą codzienną pracę, w siedzibie Asist. Film przygotowany został przez zaprzyjaźnioną firmę „Klamann&Olszowy – film i zdjęcia dla firm”. Film dostępny jest na naszym profilu Facebook: https://www.facebook.com/asist.multiagencja/videos/633932943768050/

Relacja z konferencji

14 — 15 maja odbyła się pierwsza konferencja w województwie zachodnio — pomorskim pod patronatem Allianz. Zorganizowaliśmy konferencje w Hotelu Pojezierze w Szczecinku. Po zakończonym szkoleniu chwilą relaksu był rejs statkiem.

Kolejnym regionem, który odwiedziliśmy, było województwo łódzkie. W dniach 20 — 21 maja gościł nas Hotel Czarny Staw, w Aleksandrowie Łódzkim. Tym razem nie zabrakło szkoleń oraz udanej imprezy w doborowym towarzystwie naszych Agentów i przedstawicieli Warty.

W dniach 27 — 28 maja w województwie warmińsko — mazurskim, pod patronatem Proama / Generali zorganizowaliśmy konferencje w Hotelu „Mazurki Raj” — miejscowości Ruciane Nida.

Kolejnym punktem naszej trasy został region mazowiecki, gdzie 3 — 4 czerwca odbyła się konferencja w Nieporęcie — Hotelu Folwark. Spotkanie objęło patronatem TU AXA.

Region kujawsko — pomorski swoją konferencję miał 10 — 11 czerwca w Hotelu Amazonka w Ciechocinku, pod patronatem Wiener.

Województwo opolskie rozpoczęło konferencje, w dniach 13 — 14 czerwca, w Hotelu Bajka w Grodźcu. W czasie trwania konferencji nie zabrakło wręczania dyplomów i  podziękowań. Te chwile są niezwykle ważne dla naszych Agentów — z wyrazami uznania dla najlepszych przygotowaliśmy dyplomu i prezenty w podziękowaniu za dotychczasową, owocną współpracę. Patronem w tym regionie została Ergo Hestia.

28 — 29 czerwca odbyła się siódma konferencja w województwie pomorskim, w rodzinnym mieście Multiagnecji Asist — Starogardzie Gdańskim. Mieliśmy okazję gościć Agentów oraz przedstawicieli Link4 (patrona konferencji ) w Sali Słodowej, Hotelu Ren. Konferencja zwieńczona została X Galą Asist i Link4 — w stylu greckim, gdzie rozdane zostały dyplomy. Rozstrzygnięty został również konkurs, a laureatom wręczono bilet na niezapomniane wakacje. Największą atrakcją wieczoru była żywa rzeźba.  

Ósma konferencja odbyła się 1 — 2 lipca w Ćmińsku w Hotelu Stodółka, pod patronatem AVIVA. W godzinach wieczornych odbyła się kolacja, nie zabrakło również świetnej zabawy.

Ostatnią konferencję patronatem objęło PZU. W dniach 11 — 12 lipca gościliśmy w Hotelu Bagatelka, w województwie wielkopolskim. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja z wręczeniem nagród dla Agentów oraz Opiekunów Asist.

Dzięki naszym patronom: Allinz, Warta, Proama / Generali, AXA, Wiener, Ergo Hestia, Link4, Aviva, PZU, mieliśmy możliwość zorganizowania konferencji, udziału w szkoleniach produktowych oraz wspaniałej integracji, za które pięknie dziękujemy!

post image

Z Asistomatem będziesz o krok przed konkurencją!

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu Asistomat – porównywarkę ubezpieczeń, która pozwoli nie tylko na przegląd ofert ubezpieczeń komunikacyjnych towarzystw dostępnych w sieci Asist, ale również na wystawienie polisy bez konieczności przechodzenia do panelu towarzystwa.

Asistomat daje możliwość kalkulacji składki i wystawienia polisy. Polisa wystawiana jest w Asistomacie – nie ma konieczności przechodzenia do systemu towarzystwa w celu dokończenia procesu wystawienia polisy.

Aktualnie obsługiwane towarzystwa przez Asistomat to: MTU, Ergo Hestia, You Can Drive, Proama, Generali, Warta oraz HDI.

Obecnie prace developerskie obejmują integrację z trzema TU: Link4, Allianz oraz Gothaer. W kolejnym etapie integracja obejmie PZU oraz AXA. W dalszej kolejności pracować będziemy nad InterRisk oraz Compensa.

Kalkulacje i polisy generowane są na loginach konkretnych osób wykonujących czynności agencyjne, poprzez webservice’y udostępnione przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Dodatkowo oferta/polisa wygenerowana w Asistomacie będzie widoczna na panelu towarzystw, które to umożliwiają. Na chwilę obecną kalkulacje/polisy widoczne są w MTU, Ergo Hestia, You Can Drive, Proama oraz Generali, a polisy w systemie eAgent Warta.

Asistomat zawiera 4 podstawowe kroki: FORMULARZ – tu wprowadzane są dane klienta, WYNIKI ZAPYTANIA – tu zobaczyć można zestawienie oferty ze wszystkich dostępnych towarzystw, SZCZEGÓŁY – po wybraniu jednej z ofert można dodać/zmodyfikować ryzyka, formę płatności itd., POLISA – tu następuje wydruk polisy z TU.

Pracując nad integracją z każdym z towarzystw, przyświeca nam zasada „100% zgodności cen”. Na chwilę obecną, po wykonaniu kilkudziesięciu kalkulacji testowych w każdym z TU osiągamy taką właśnie zgodność cen. Mamy więc pewność, że cena wyliczana w Asistomacie, jest taka sama, jak na panelu towarzystwa.

post image

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

składamy Państwu serdeczne życzenia,

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,

ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,

poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia,

towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Gala Multiagentów PZU 2018

 

 

post image

Konferencje Asist 2018

Czas tegorocznych konferencji dobiegł końca, za nami bardzo pracowity okres. Zorganizowaliśmy 8 konferencji, w 8 województwach w całej Polsce. Tematem przewodnim spotkań było wdrażanie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych RODO przez Mutliagencję Ubezpieczeniową Asist, Nowy Panel Agencyjny Asist, a także „Baza Klientów”.

Najważniejszym tematem dla uczestników okazały się zagadnienia dotyczące RODO. Wdrażanie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, to niewątpliwie najbardziej nurtujący temat. Agenci mieli okazję, pogłębić swoją widzę z tego zakresu, dzięki szkoleniom prowadzonym przez naszych doświadczonych prawników. Uczestnicy konferencji uzyskali odpowiedzi na pytania, a także otrzymali dane kontaktowe, w ramach których mogą kontaktować się z działem prawnym, który odpowie na każde pytanie.

Kolejną częścią spotkania było przedstawienie zupełnie Nowego Panelu Agencyjnego Asist. Panel Agencyjny Asist działał w dotychczasowej formie od 2012 roku. W grudniu 2017 roku Seguria udostępniła swój nowy panel, który stał się niejako platformą testową dla nowego Panelu Agencyjnego Asist. Zmiany, których dokonaliśmy to m.in. nowa szata graficzna, nowe Centrum TU, nowa analityka i wiele innych udogodnień.

Integralną częścią nowego Panelu Agencyjnego Asist, jest moduł „Baza Klientów”. Jest on naszą odpowiedzią na obowiązki wynikające z unijnego rozporządzenia RODO. W Bazie Klientów Agenci m.in. mogą dodawać swoich klinów, gromadzić dane i dokumenty na ich temat czy komunikować się z nimi. A wszystko to na podstawie odpowiedniej zgody udzielone przez klienta.

Kolejnym elementem naszego systemu zgodnego z RODO jest serwis moje-polisy.pl. To miejsce, gdzie klient może zarządzać swoimi danymi osobowymi oraz polisami zawartymi u Agentów Asist. Jesteśmy otwarci na propozycje zmian i usprawnień, nasi programiści dostosują wszelkie sugestie, aby system ten był jeszcze bardziej funkcjonalny.

Już dziś możemy zapowiedzieć kolejny WIELKI projekt. Niebawem Dyrektywa IDD, dlatego kolejnym elementem naszego systemu będzie PORÓWNYWARKA CEN. Pozwoli nam to spiąć wszystko w jedną całość i zautomatyzować wiele odrębnych do tej pory elementów systemu.

Na konferencjach nie zabrakło również przedstawicieli Wygodnej Raty. Prezes zarządu Wojciech Dworakowski przybliżył historię spółki, przedstawił najważniejsze osiągnięcia oraz plany na przyszłość.

Swoją premierę miał również film, przygotowany przy wsparciu działu IT przez nasza opiekunkę Oliwię Grygiel. Prezentowane na nim treści,
to Panel Asist i Seguria, Pomoc Opiekuna, Baza Danych oraz E-konto Klienta.

 

KONFERENCJI CZAS…

25-26 maja odbyła się pierwsza konferencja w województwie pomorskim, w rodzinnym mieście Multiagnecji Asist – Starogardzie Gdańskim. Mieliśmy okazję gościć Agentów oraz przedstawicieli Link4 – patrona konferencji, w Sali Słodowej – Hotelu „Ren”. Konferencja zwieńczona została IX Galą Asist i Link4 – w stylu hiszpańskim, gdzie rozdane zostały dyplomy. Rozstrzygnięty został również konkurs, a laureatom wręczono bilet na niezapomniane wakacje do stolicy malowniczej Andaluzji — Sewilli.

Kolejnym regionem, który odwiedziliśmy, było województwo zachodnio – pomorskie. W dniach 6-7 czerwca gościł nas Hotel „Resident” w Rewalu. Tym razem również, nie zabrakło szkoleń, udanej imprezy w doborowym towarzystwie naszych Agentów oraz przedstawicieli Proama.

W dniach 19-20 czerwca w województwie warmińsko – mazurskim, pod patronatem Allianz zorganizowaliśmy konferencje w Hotelu „Mazurki Raj” – miejscowości Ruciane Nida. W tym czasie odbywały się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, Polska – Senegal, ale i u nas nie zabrakło kibiców!

Kolejnym punktem naszej trasy został region mazowiecki, gdzie 25-26 czerwca odbyła się konferencja w Białobrzegach – Hotelu „Marina Diana”. Spotkanie objęło patronatem TU Warta.

Region wielkopolski swoją konferencję miał 27-28 czerwca w Hotelu „Bagatelka” pod patronatem Ergo Hestii.

Województwo łódzkie rozpoczęło konferencje w lipcu, w dniach 2-3, w Hotelu „Grzegorzewski” w Tuszynie. W czasie trwania konferencji nie zabrało wręczania dyplomów i  podziękowań. Te chwile są niezwykle ważne dla naszych Agentów – z wyrazami uznania dla najlepszych przygotowaliśmy dyplomu i prezenty w podziękowaniu za dotychczasową, owocną współpracę. Patronem w tym regionie został Gothaer.

Siódma konferencja odbyła się 5-6 lipca w Grodźcu, Hotelu „Bajka” – województwie opolskim, pod patronatem AXA. W godzinach wieczornych odbyła się kolacja, nie zabrakło również świetnej zabawy.

Ostatnią konferencję patronatem objęło PZU. W dniach 12-13 lipca gościliśmy w Osadzie Karbówko w województwie kujawsko – pomorskim. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja z wręczeniem nagród dla Agentów oraz Opiekunów Asist. Tego dnia mieliśmy przyjemność gościć przedstawiciela Gazety Ubezpieczeniowej, Panią Aleksandrę Wysocką — Redaktor Zarządzającą.

Dzięki naszym patronom: Link4, Proama, Allianz, Warta, Ergo Hestia, Gothaer, AXA, PZU mieliśmy możliwość zorganizowania konferencji, udziału w szkoleniach produktowych oraz wspaniałą integrację.

post image

HISTORIA MIĘDZYNARODOWEGO DNIA KOBIET

Międzynarodowy Dzień Kobiet po raz pierwszy wyłonił się z działalności ruchów robotniczych na przełomie XX i XXI wieku w Ameryce Północnej i Europie. Od tych wczesnych lat Międzynarodowy Dzień Kobiet nabrał nowego wymiaru globalnego dla kobiet w krajach rozwijających się i rozwiniętych. Rosnący międzynarodowy ruch kobiet, który został wzmocniony przez cztery globalne konferencje dla kobiet ONZ, pomógł upamiętnić punkt zborny, aby budować poparcie dla praw kobiet i udziału w politycznym i gospodarczym arenie. Coraz częściej Międzynarodowy Dzień Kobiet to czas refleksji nad poczynionymi postępami, wzywania do zmian i do świętowania aktów odwagi i determinacji zwykłych kobiet, które odegrały niezwykłą rolę w historii swoich krajów i społeczności. Poniżej znajduje się krótka historia tego, jak dzień ewoluował.

post image

Nagroda “Gazele Biznesu” staje się tradycją

Multiagnecja Asist po raz 4 otrzymała nagrodę w prestiżowym rankingu „Gazel Biznesu” najdynamiczniej rozwijających się  małych i średnich firm. Projekt realizowany jest przez dzienniki ekonomiczne wydawnictwa Bonnier, w Polsce organizowany przez dziennik Plus Biznesu.

– Niezmiennie od 2014 roku, możemy szczycić się nagrodą „Gazela Biznesu”, która daje nam niesamowitą satysfakcję i zachęca do działania. Dla naszej firmy najważniejsi są ludzie, wspólnymi siłami pracujemy na coraz to lepsze wyniki finansowe. Jesteśmy firmą stawiającą największy nacisk na nowoczesne technologie i fachową obsługę naszych współpracowników. Zaufało nam już ponad 3600 agentów, którzy mogą liczyć na naszą pomoc i indywidualne podejście – mówi Rafał Ćwikliński, Prezes Zarządu Asist Sp. z o.o.

„Gazele Biznesu” to najstarszy i najpopularniejszy ranking dynamicznie rozwijających się małych
i średnich firm. W Polsce ranking sporządzany jest przez dziennik „Puls Biznesu”, od 2000 roku. Kryteria wyboru Gazel w poszczególnych krajach są dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych.

Multiagencja Asist istnieje od 2003 roku i zajmuje się organizacją i obsługą sieci agentów ubezpieczeniowych na terenie całego kraju. Współpracujący z nami agenci w ramach jednej umowy otrzymują możliwość sprzedaży produktów piętnastu towarzystw oferujących ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe oraz – za pośrednictwem siostrzanej spółki Seguria – siedmiu towarzystw życiowych.

post image

JESTEŚMY PO TO ABY CI POMÓC

Zmiany prawne zbliżają się do nas wielkimi krokami. Wkrótce maj i idące z nim rozrządzenie o ochronie danych osobowych oraz październik i ustawa o dystrybucji ubezpieczeń.
Specjalnie powołany sztab specjalistów w Asist jest gotowy na nadchodzące zmiany. Nasi Agenci mogą być spokojni, oferujemy szeroki wachlarz porad prawnych z podziałem na poszczególne zagadnienia.

 

 

DZIAŁ PRAWNY
Nasz dział prawny we współpracy z TU przygotowuje niezbędne procedury, nad których przestrzeganiem będziemy wspólnie czuwać.

 

 

 

DZIAŁ DOKUMENTÓW
Dział prawny wraz z działem IT udostępni naszym Agentom wszystkie niezbędne dokumenty w procesie dystrybucji ubezpieczeń.

 

 

 

DZIAŁ SZKOLENIOWY
Obecny system szkoleń stacjonarnych i webinarowych zostanie usystematyzowany, by wypełnić obowiązek odbycia i udokumentowania min. 15 godzin szkoleń w skali roku.

 

 

 

DZIAŁ INFORMATYCZNY
Tak jak dotąd, wszystkie niezbędne dokumenty i narzędzia znajdować się będą w panelu agenta. Dodatkowo udostępnimy agentom bazę klientów, obsługując działające polisy – przypomnienia, powiadomienia SMS itp., (z uwzględnieniem prawa do niezależnego kontaktu z klientami przez agentów), a docelowo również konto klienta dla ubezpieczonych.

 

 

DZIAŁ WSPARCIA AGENTA
Stworzyliśmy dla Agentów zamkniętą grupę na Facebooku „FORUM AGENTÓW ASIST”, w celu odpowiedzi na nurtujące pytania o obowiązkach wynikających z rozporządzenia RODO i ustawy IDD. Dokonamy wszelkich starań, aby przekazywane informacje były jasne i klarowne.

 

 

DZIAŁ REKLAMACYJNY
Proces przyjmowania i rozpatrywania reklamacji zostanie zautomatyzowany i zintegrowany z dotychczasowymi systemami informatycznymi.