Tag : link4

post image

Czy zniżki Bonus-Malus nabyte w Polsce są akceptowane w innych krajach (Europa/Świat) oraz czy takie zniżki nabywane zagranicą są uznawane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe w Polsce? Jak wygląda taka procedura?

Na pytanie agentki Agnieszki Brewki-Kawki odpowiada ekspert Asist Piotr Weltrowski.

Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej spowodowało, że miliony naszych rodaków zaczęły opuszczać Polskę i osiedlać się za granicą. Część z nich po pewnym czasie, osiągając już zamierzone cele związane z tym wyjazdem lub z uwagi na jego niepowodzenie, wróciła do kraju.

I tu zaczęły się pojawiać pytania o to, jak zakłady ubezpieczeń podchodzą do nich, a dokładnie do uzyskanych przez takie osoby, zniżek w składce za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem ich pojazdów za granicą.

Tematykę ubezpieczeń obowiązkowych posiadaczy pojazdów mechanicznych reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) a dokładnie rozdział 2. tej ustawy.

Trudno w niej jednak znaleźć informacje na temat udzielanych prze towarzystwa ubezpieczeniowe zniżek czy zwyżek w składkach. Zależą one w pełni od polityki zakładu ubezpieczeń w tym zakresie. Mimo, że są pewne wspólne zasady dotyczące zniżek i zwyżek uzyskanych z tytułu szkodowości na terytorium Polski, to takowe dotyczące tego samego uzyskanego za granicą, jeszcze nie istnieją.

Generalna zasada mówi, jeśli nie wiesz – to zapytaj. Zasięgnęliśmy więc języka w kilku towarzystwach.

Ergo Hestia odpowiedziała nam tak: „Oczywiście honorujemy zniżki nabywane za granicą. Stosowne zaświadczenie powinno zostać dołączone do polisy przy rozliczaniu produkcji przez agenta. Zgodnie z wytycznymi komunikacyjnymi wymagamy tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego na język polski (nie dotyczy zaświadczeń w języku angielskim i niemieckim). Następnie taka polisa zostanie zweryfikowana przez dział kontroli polis. Weryfikacja ma na celu ustalenie, czy zniżki wynikające z zaświadczenia są zgodne z zastosowaną przez agenta klasą bonus malus. Istnieje też możliwość weryfikacji zaświadczenia przed zawarciem polisy. Wystarczy, że agent prześle skan zaświadczenia na adres ora@ergohestia.pl, gdzie otrzyma zwrotną informację dotyczącą akceptacji zaświadczenia i wynikającej z niego klasy B/M. Daje to pewność, że nie będzie późniejszych uwag czy błędów do polisy.

Jeśli chodzi o aspekt techniczny związany z wystawieniem takiej polisy w systemie, to należy zaznaczyć na ścieżce sprzedaży pole „klient nie zgadza się z weryfikacją UFG” i następnie ręcznie wpisać klasę B/M wynikającą z zaświadczenia.”

W podobnym tonie odpowiada na to pytanie Warta: „Okresy posiadania polis podczas zamieszkiwania za granicą są uznawane w naszym towarzystwie . Warunkiem jest przedstawienie przetłumaczonego zaświadczenia o okresie i zakresie ubezpieczenia w innym kraju.”

Rzecz mogłaby więc wydawać się już prosta i oczywista, gdyby nie odpowiedź z Link4: „Weryfikujemy jedynie poprzez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, więc zniżki nabyte za granicą nie są honorowane”.

Tak więc, generalnie przyjąć można, iż zniżki uzyskane podczas pobytu mogą zostać uwzględnione podczas wyliczania składek za ubezpieczenie OC w Polsce, dobrze jest się jednak upewnić co do tego w konkretnym zakładzie ubezpieczeń, gdyż zdarzają się wyjątki.

post image

23. numer Asistenta wkrótce dotrze do agentów Asist

Wczoraj wysłaliśmy do agentów Asist kolejny numer miesięcznika Asistent. Patronem 23. numeru naszego pisma zostało towarzystwo AXA DIRECT.

W październikowym Asistencie agenci Asist dowiedzą się jakie korzyści niesie dla klientów zakup ubezpieczeń AC i Assistance w AXA DIRECT. Ponadto przypominamy o trwającym konkursie, w którym premiujemy ubezpieczenia tego towarzystwa.

Ponadto w numerze rozmowa z Prezesem Asist Rafałem Ćwiklińskim na temat rozwoju Asist oraz relacja z VI Gali LINK4 i Asist, aktualności dotyczące produktów towarzystw ubezpieczeniowych znajdujących się w ofercie Asist, a także informacje o aktualnie trwających konkursach. Na końcu numeru, jak zawsze, znajdują się porady eksperta dotyczące tematyki ubezpieczeniowej. Ekspert Ergo Hestii tym razem opisuje jak ubezpieczyć wózek widłowy.

Zapraszamy do lektury!

post image

Czerwcowy Asistent wysłany do agentów!

W piątek rozpoczęliśmy proces dystrybucji Asistenta wśród agentów sieci Asist. W ciągu najbliższych dni wszyscy agenci współpracujący z naszą multiagencją otrzymają najnowsze, czerwcowe wydanie naszego magazynu. Partnerem 19. numeru zostało towarzystwo ubezpieczeń LINK4.

W numerze agenci Asist znajdą wypowiedź prezesa LINK4 Rogera Hodgkissa, dotyczący rewelacyjnego wyniku finansowego towarzystwa, dyrektora departamentu obsługi agencyjnej Tomasza Molskiego na temat poprawy funkcjonalności infolinii oraz kierownika ds. sprzedaży agencyjnej Ewy Brodowskiej dotyczącą korekty partnerskiej LINK4.

Poza tym jak zwykle relacje z wyjazdów szkoleniowych, zmian w produktach, nowym partnerze biznesowym InterRisk oraz aktualnych konkursach. Nie zabrakło także wypowiedzi eksperta na temat problemu podwójnej polisy OC.

Zapraszamy do lektury!

post image

Asist Partnerem Strategicznym LINK4

Multiagencja Asist otrzymała status Partnera Strategicznego LINK4 TU S.A. Certyfikat oraz pamiątkową statuetkę z rąk Prezesa LINK4 Rogera Hodgkissa odebrał Prezes Asist Sp. z o.o. Rafał Ćwikliński.

Status Partnera Strategicznego jest dla Multiagencji Asist szczególnym dowodem uznania i satysfakcji ze współpracy ze strony LINK4. Na uwagę zasługuje również to, że Asist jest Partnerem Strategicznym LINK4 TU S.A. nie tylko w ramach pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych tego towarzystwa, ale również w pozyskiwaniu Agencji Ubezpieczeniowych do współpracy

Cieszy nas fakt, że poziom sprzedaży ubezpieczeń towarzystwa LINK4 w sieci Asist od początku współpracy stale wzrasta, co niesie korzyści dla obu stron. Jesteśmy pewni, że nasza współpraca będzie dalej tak owocnie się rozwijać – powiedział Rafał Ćwikliński, Prezes Zarządu Asist Sp. z o.o.

Asist współpracuje z LINK4 od 2011 roku, umożliwiając agentom sieci sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych, mieszkaniowych oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw. Współpracownicy Asist chwalą prosty i intuicyjny kalkulator do wystawiania polis, pomoc ze strony wykwalifikowanych pracowników infolinii oraz wsparcie marketingowe.

Multiagencja Asist istnieje od 2003 roku i zajmuje się organizacją i obsługą sieci agentów ubezpieczeniowych na terenie całego kraju. Z Asist współpracuje już ponad 3000 agentów, którzy w ramach jednej umowy otrzymują możliwość sprzedaży produktów dwudziestu towarzystw: czternastu oferujących ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe oraz – za pośrednictwem siostrzanej spółki Seguria – sześciu towarzystw życiowych i inwestycyjnych.

post image

Agenci sieci Asist wkrótce otrzymają nowy numer Asistenta!

Dziś wysłaliśmy do agentów sieci Asist kolejny, trzynasty już numer informatora multiagencji Asist.

W tym numerze Asistenta, którego partnerem zostało towarzystwo ubezpieczeniowe LINK4 umieściliśmy wywiad z Łukaszem Jantzem, dyrektorem Pionu Sprzedaży Agencyjnej w LINK4 a także zaprezentowaliśmy ofertę towarzystwa LINK4. Ponadto agenci w naszym miesięczniku znajdą informacje na temat zmian, które zaszły w ostatnim czasie w towarzystwach ubezpieczeniowych oraz najnowszych konkursów dla agentów sieci.

Zapraszamy do lektury!

post image

Deregulacja zawodu agenta ubezpieczeniowego

Deregulacja zawodu agenta ubezpieczeniowego wywoływała i wciąż wywołuje duże emocje w środowisku pośredników ubezpieczeniowych. Przeciw niej pojawiło się sporo głosów protestu, powołujących się piotr_weltrowskim.in. na fakt, iż zawód ten należy do grupy zawodów zaufania publicznego, a ułatwienie dostępu do tej profesji, miało w opinii jego przeciwników, zagrozić dotychczasowemu modelowi ochrony klientów.

Po długich dyskusjach Rada Ministrów przyjęła przygotowaną tzw. II transzę deregulacji, która swoimi zapisami objęła zawód agenta ubezpieczeniowego.

Nie uległy zmianie dotychczasowe wymogi dotyczące posiadania minimum średniego wykształcenia. Nie uległ też zmianie obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub innej równoważnej gwarancji w kwocie 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1 500 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń za szkody w przypadku agentów ubezpieczeniowych wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń. Wymóg ten wynika z unijnej dyrektywy 2002/92/WE w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Zmiany objęły zagadnienia związane ze szkoleniami i egzaminami. Dotychczas osoba, która zamierzała wykonywać czynności agencyjne, miała obowiązek ukończyć co najmniej 152-godzinne szkolenie, a później co najmniej 48-godzinne szkolenie dotyczące produktów kolejnych zakładów ubezpieczeń. Obecnie obligatoryjny pozostaje jedynie sprawdzian wiedzy w formie egzaminów organizowanych przez zakłady ubezpieczeń.

Brak obowiązku obowiązku odbywania takich szkoleń spowodował, iż to w gestii zakładów ubezpieczeń pozostawiono chęć i sposób ich organizacji. Niektóre z nich zrezygnowały z przeprowadzania dotychczasowych szkoleń. Należą do nich m.in. Aviva, Axa, Gothaer, Link4, Proama, Benefia oraz MTU. W tych towarzystwach zdać należy jedynie egzamin.

Obowiązek odbycia szkolenia, a potem egzaminu, pozostawiły za to m.in. Allianz, Hestia, Liberty Direct oraz Warta.

O wszelkich zmianach dotyczących wspomnianych powyżej zagadnień będziemy oczywiście informować na bieżąco.

Piotr Weltrowski

post image

Zgoda KNF na przejęcie LINK4 przez PZU

W związku ze zgodą KNF na przejęcie towarzystwa LINK4 przez PZU, prezes LINK4 Roger Hodgkiss wydał komunikat, który, z racji rangi tego wydarzenia oraz dużego zainteresowania współpracujących z nami agentów, publikujemy. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem.

Szanowni Państwo,image005

 

KNF wydał dziś zgodę, aby nowym właścicielem LINK4 został PZU. Intencją PZU jest utrzymanie LINK4, jako oddzielnej spółki. Dla PZU LINK4 jest bardzo cennym aktywem, zwłaszcza w takich obszarach jak multiagencje.

 

Wierzę, że zmiana właściciela na PZU oznacza zmianę na lepsze dla LINK4. PZU świetnie rozumie polski rynek, ma ogromny kapitał gotowy do inwestowania, ubezpieczeniowe know-how we wszystkich liniach biznesowych oraz oferuje szerokie i długoterminowe perspektywy rozwoju. To dla LINK4 bardzo duża szansa.

 

Dla PZU LINK4 będzie testerem innowacji, unikalnych produktów i rozwiązań. LINK4 jest mniejszą firmą i bardziej elastyczną. Łatwiej nam wdrażać nowości i je później modyfikować z korzyścią dla firmy i Klientów, a także naszych partnerów biznesowych.

 

Jestem pewien, że dzięki pozycji PZU LINK4 stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym partnerem dla Państwa, zwiększy się konkurencyjność naszej firmy i nadal będziemy kontynuować naszą owocną współpracę.

 

Z poważaniem,

Roger Hodgkiss, prezes LINK4

post image

Czy agent może/musi sprzedać ubezpieczenie OC komunikacyjne gdy z dowodem rejestracyjnym zjawia się osoba nie wpisana w dowód rejestracyjny i ma to samo nazwisko? Co w przypadku gdy jest to osoba obca?

Pytanie do eksperta nadesłał Mirosław Mamoń z agencji Twój Ekspert z Krakowa.886775_10202946262838118_458492697_o

Odpowiedzi udziela ekspert LINK4, trener biznesu Paweł Wróblewski.

Wszystkie rodzaje ubezpieczeń gospodarczych wymagają zawarcia umowy dla nawiązania stosunku ubezpieczeniowego. Dotyczy to również ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, stanowiących najpopularniejszy rodzaj ubezpieczeń obowiązkowych. Podmiotami zobowiązanymi do zawarcia takiej umowy są zasadniczo posiadacze pojazdów mechanicznych, o czym stanowi art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w dalszej części: u.u. ob.):

Art. 23. 1. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Dla określenia pojęcia posiadacza pojazdu z pomocą przychodzą przepisy kodeksu cywilnego (k.c.) dotyczące posiadania (art. 336 k.c. i n.). Ustawodawca dokonał zasadniczego podziału rozróżniając „posiadanie samoistne” oraz „posiadanie zależne”. Z definicji ustawowej wynika zaś, że posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto rzeczą faktycznie włada jak właściciel. Natomiast posiadaczem zależnym jest ten, kto rzeczą faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą. Przepisy nie precyzują, na którym z nich ciąży wówczas obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak spełnienie powyższej powinności przez jednego z nich zwalnia drugiego z przewidzianego ustawą obowiązku.

W omawianym przypadku nie ma zatem znaczenia, czy jest to osoba bliska dla samego właściciela pojazdu, czy posiada to samo nazwisko, czy jest to ktoś zupełnie obcy. Ponadto, sam podmiot obciążony obowiązkiem ubezpieczenia (posiadacz) również nie musi samodzielnie zawierać umowy ubezpieczenia, a jedynie jego odpowiedzialność cywilna powinna być objęta ochroną ubezpieczeniową w określonym przez ustawę zakresie. Polskie prawo przewiduje bowiem dopuszczalność umowy ubezpieczenia obowiązkowego zawieranej na cudzy rachunek. Porządkując powyższe należy rozróżnić jeszcze dwie definicje:

  • ubezpieczający – jest to osoba (fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej.
  • ubezpieczony – jest osobą, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia, podlegającą ochronie ubezpieczeniowej.

Aktualnie nierzadko zdarza się, że ubezpieczający i ubezpieczony to dwie różne osoby (przykład ojca, który opłaca składkę swojemu synowi). Ponadto, żadna z powyższych osób nie musi być właścicielem pojazdu (przykład posiadacza). Ochroną ubezpieczeniową zawsze zostaje jednak objęta odpowiedzialność cywilna osoby, która faktycznie będzie władała pojazdem w trakcie trwania tej ochrony. Rola agenta będzie polegała natomiast na tym, by w oparciu o oświadczenie złożone przez Klienta, zgodnie ze stanem faktycznym określić kto jest posiadaczem (użytkownikiem) pojazdu – czy osoba wpisana w dowodzie rejestracyjnym, czy zupełnie ktoś inny.

Zatrzymując się na chwilę przy samym agencie, należy podkreślić, że z charakteru czynności agencyjnych wynika, że agent wobec ubezpieczyciela, w imieniu którego działa, pozostaje rzetelny i lojalny, a co za tym idzie przestrzega przepisów prawa.

Nieuzasadniona odmowa zawarcia umowy stanowiłaby naruszenie art. 5 ust. 2 u.u. ob. (Zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej zawiera takie umowy ubezpieczenia).

W przypadku nieuzasadnionej odmowy nawiązania stosunku ubezpieczenia, agent powinien ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą na ogólnych zasadach w ramach negatywnego interesu umownego.

 

post image

Wysłaliśmy lipcowy numer Asistenta

Dziś wysłaliśmy do Państwa kolejny, już dziewiąty numer Asistenta – informatora multiagencji Asist. Partnerem lipcowego wydania naszego miesięcznika jest Gothaer – Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowo prezentujemy w nim nowy pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych GoAuto w Gothaer.

W najnowszym Asistencie znajdą Państwo także szczegółową relację z I Żeglarskich Mistrzostw Polski Towarzystw Ubezpieczeniowych, których sponsorem głównym była nasza multiagencja, a także informacje dotyczące wyjątkowej oferty Nowej Perspektywy w AVIVA – „Pakiet Optimum”. Poza tym jak zwykle informacje o bieżących konkursach oraz porady eksperta – na pytanie agenta Mirosława Mamonia z Krakowa odpowiada ekspert LINK4.

Zapraszamy do lektury!

post image

Agenci sieci Asist na szkoleniu „Skuteczna sprzedaż agencyjna”

25 kwietnia w Hotelu Nadmorskim w Gdyni odbyło się szkolenie „Skuteczna sprzedaż agencyjna” organizowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń LINK4. W niezwykle ciekawym szkoleniu wzięło udział 14 Agentów sieci Asist. Warsztaty w ciekawej formie pokazały Agentom, jak skutecznie sprzedawać produkty ubezpieczeniowe.

Agenci dowiedzieli się jak zwiększyć portfel klientów, osiągać jeszcze lepsze wyniki sprzedażowe oraz poznali psychologiczne techniki sprzedaży opartej na relacjach. Zajęcia odbywały się w małej, komfortowej grupie i były prowadzone przez doświadczonych trenerów biznesu z LINK4: Edytę Jaźwiec i Pawła Wróblewskiego.

Warsztaty okazały się bardzo inspirujące i, jak zgodnie stwierdzili uczestnicy szkolenia, wyraźnie wpłyną na wzrost sprzedaży.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z zajęć.

 

IMG_0388

 

IMG_0389

 

IMG_0393

 

IMG_0395

 

IMG_0397